utorok 9. februára 2021

SR: Kto nás lieči

Až štvrtina lekárov a každý tretí zubný lekár na Slovensku má viac ako 60 rokov. Kým podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií  počet lekárov v posledných rokoch mierne narastá, zdravotných sestier ubúda už dlhodobo.
 
V roku 2019 pracovalo v slovenskom zdravotníctve 19.454 lekárov (356,4 lekárov na 100.000 obyvateľov SR). Od roku 2010 pribudlo v slovenskom zdravotníctve 1.344 lekárov (nárast o 7,4 %). Počet zubných lekárov stúpal miernejším tempom. Ku koncu roka 2019 ordinovalo na Slovensku 2.853 zubných lekárov (52,3 zubných lekárov na 100.000 obyvateľov), pričom oproti roku 2010 sa ich počet zvýšil o 7,1 % (+ 190 osôb). Povolanie sestra vykonávalo v roku 2019 na Slovensku 31.309 osôb (573,6 sestier na 100.000 obyvateľov). Hoci počet zdravotných sestier na Slovensku dlhodobo klesá, v roku 2019 tento trend nepokračoval a ich počet sa medziročne zvýšil o 248. Pri porovnaní s rokom 2010 však počet sestier v roku 2019 klesol o 4,4 % (o 1.436 osôb). Najintenzívnejší nárast v rámci sledovaného obdobia (2009 – 2019)bol zaznamenaný v povolaní praktická sestra (do 1. 9. 2018 bolo toto povolanie označované ako zdravotnícky asistent). Počet praktických sestier sa zvýšil z 1.430 osôb v roku 2010 na 3.527 osôb v roku 2019, čo predstavovalo až 2,5-násobný nárast ich počtu.

Z hľadiska vekovej štruktúry lekárov, podľa 10-ročných vekových skupín, bolo najviac lekárov vo veku nad 60 rokov (26,4 %), pričom vo veku 60 – 64 rokov bolo 10,9 % a vo veku 65 a viac rokov bolo 15,5 % lekárov. Pomerne veľký podiel tvorili aj lekári vo veku 40 – 49 rokov (22,4 %) a 30 – 39 rokov (21,4 %). Z celkového počtu zubných lekárov najväčšiu časť (33,6 %) tvorili lekári nad 60-rokov, z toho vo veku 60 – 64 rokov ich bolo 12,5 % a vo veku 65 a viac rokov ich bolo až 21,2 %. Sestry boli najpočetnejšie zastúpené vo vekových skupinách 40 – 49 rokov (37,5 %) a 50 – 59 rokov (28,0 %).

Ku koncu roka 2019 pracovalo v rezorte zdravotníctva 110.778 fyzických osôb (23.913 mužov a 86.865 žien). Z celkového počtu pracovníkov v zdravotníctve bolo 75,7 % zdravotníckych pracovníkov (z toho 37,3 % sestier, 23,2 % lekárov, 6,1 % sanitárov, 5,3 % farmaceutov, 4,2 % praktických sestier, 3,4 % zubných lekárov) a 22,9 % nezdravotníckych pracovníkov (zahŕňajúcich technicko-hospodárskych, robotníckych a prevádzkových, pedagogických, vedeckých a elektrotechnických pracovníkov). Štátnych zamestnancov pracujúcich na Ministerstve zdravotníctva SR, úradoch verejného zdravotníctva, Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a v iných organizáciách bolo 1,3 %.