piatok 5. februára 2021

EU: Nové telekomunikačné pravidlá

Európska komisia začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti 24 členským štátom, aj proti Slovenskej republike, za to, že neuzákonili nové telekomunikačné pravidlá Európskej únie.

Európskym kódexom elektronických komunikácií sa modernizuje európsky regulačný rámec pre elektronické komunikácie s cieľom zlepšiť možnosti výberu a posilniť práva spotrebiteľov napríklad zabezpečením zrozumiteľnejších zmlúv, kvalitných služieb a konkurencieschopných trhov. Kódex takisto zabezpečuje vyšší štandard komunikačných služieb vrátane efektívnejších a prístupnejších tiesňových komunikácií. Prevádzkovateľom okrem toho umožňuje využívať pravidlá stimulujúce investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako aj lepšiu regulačnú predvídateľnosť, ktorá vedie k inovačnejším digitálnym službám a infraštruktúram.

Lehota na transpozíciu kódexu do vnútroštátnych právnych predpisov uplynula 21. decembra 2020. Doposiaľ len Grécko, Maďarsko a Fínsko oznámili Komisii prijatie všetkých potrebných opatrení na transpozíciu smernice, a teda že transpozíciu v plnej miere vykonali. Komisia preto zaslala formálne výzvy Belgicku, Bulharsku, Cypru, Česku, Dánsku, Estónsku, Francúzsku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Malte, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku a požiadala ich, aby príslušné opatrenia prijali a oznámili. Členské štáty majú dva mesiace na odpoveď.