utorok 2. februára 2021

#HereToBeHeard: Na podporu rodovej rovnosti

Cieľom novej celosvetovej kampane #HereToBeHeard je posilniť hlasy žien vo všetkých oblastiach bez ohľadu na ich národnosť, vek, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie a zdravotný stav. Kampaň povzbudzuje všetky ženy, aby šírili svoj názor a pomohli tak vytvoriť inkluzívnejšie spoločenské prostredie a svet, v ktorom môže uspieť každá žena. Získané údaje poslúžia aj pri vypracovaní akčných plánov v rámci platformy Full Potential. 

Zásadnou otázkou iniciatívy #HereToBeHeard je „Čo je potrebné zmeniť, aby malo viac žien príležitosť na plnohodnotnú sebarealizáciu?“ Ženy, ktoré chcú šíriť svoj pohľad na danú problematiku, tak môžu využiť priestor, ktorý kampaň vytvára. Odpovede poslúžia ako základ pre konkrétne aktivity s cieľom znižovať rodovú nerovnosť. Úvodná fáza iniciatívy #HeretoBeHeard, ktorá bude zisťovať názory žien, bude bežať do marca. Ich odpovede následne zanalyzuje iniciatíva Oxford Future of Marketing Initiative (FOMI) obchodnej fakulty Oxfordskej univerzity, Saïd Business School. Štúdia s výsledkami bude zverejnená v lete a poslúži ako východisko na vypracovanie stratégií.

Ženy v súčasnosti tvoria 51 percent svetovej populácie a ich príspevok ku globálnemu HDP predstavuje 28 biliónov US dolárov, napriek tomu ostávajú často nevypočuté. Ešte pred vypuknutím koronakrízy OSN odhadla, že na prekonanie rodových rozdielov v oblasti príležitostí by bolo potrebné viac než jedno storočie. Súčasná pandémia spomalila pokrok v otázkach rovnoprávnosti pohlaví, a čo je horšie, posunula ho o 25 rokov späť. Osobitne zlý vplyv má na príslušníčky menšín, ktoré sú už príliš dlho vo verejnej debate prehliadané.