štvrtok 4. marca 2021

COVID-19: Nežiadúce účinky vakcín

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ku konci februára t. r. eviduje 1.612 hlásení podozrení na nežiaduce účinky, z ktorých ústav prijal 1.589 hlásení a 23 hlásení bolo zaslaných do európskej databázy. V mesiaci december 2020 boli na Slovensku prijaté prvé 3 hlásenia, v januári 2021 bolo zaslaných 452 a vo februári 2021 išlo o 1.157 hlásení. Z uvedeného počtu bolo 44 hlásení vyhodnotených ako závažné (2,7 %). Na Slovensku bolo k 28.2.2021 podľa údajov NCZI podaných 444.765 dávok vakcín na prevenciu COVID-19, z toho 378.400 vakcíny Comirnaty, 44.054 COVID-19 Vaccine AstraZeneca a 22.152 COVID-19 Vaccine Moderna.

Zo súčasne používaných vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 sa vakcíny Comirnaty (od konzorcia Pfizer a BioNTech) týka 1.007 hlásení, vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca 578 hlásení a vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna 22 hlásení (u 5 hlásení zatiaľ nebol typ vakcíny špecifikovaný). Počet prijatých hlásení závisí od počtu dostupných vakcín a následne zaočkovaných osôb jednotlivými vakcínami, dĺžky obdobia používania jednotlivých vakcín a subjektivity odosielateľa hlásenia. Niektorí zaočkovaní pristupujú ku vzniknutým reakciám zodpovednejšie a hlásia vyššie percento nežiaducich účinkov na rozdiel od takých, ktorí miernejšie reakcie považujú za bežné a očakávané a nenahlásia ich. Výskyt nežiaducich účinkov takisto súvisí s celkovým zdravotným stavom pacienta, vekom a tým, či ide o podanie prvej alebo druhej dávky. Je preto nesprávne považovať vakcínu s vyšším počtom hlásení za menej bezpečnú.

Pri vakcíne Comirnaty zaevidoval štátny ústav v mesiaci február 555 hlásení. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli lokálne v mieste aplikácie vakcíny (bolestivosť, opuch a začervenanie), regionálne (opuch a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší) a celkové reakcie (zvýšenie telesnej teploty, zimnica, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, únava a celková slabosť). Celkom 578 hlásení bolo zaevidovaných v súvislosti s očkovaním po COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Najčastejšie nežiaduce reakcie boli horúčka, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava, ktoré väčšina odosielateľov popisovala ako príznaky podobné chrípke. Hlásené boli aj gastrointestinálne ťažkosti ako sú nauzea, vracanie a hnačka. V prípade vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna bolo zaevidovaných 19 hlásení. Nahlásené nežiaduce reakcie sú rozložené rovnomerne medzi lokálne, regionálne a celkové reakcie. 

Ústav zaevidoval 23 podozrení na závažné nežiaduce účinky, akými sú krátkodobá strata vedomia, paréza tvárového nervu, trombóza a pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi. Vo väčšine prípadov reakcie odzneli spontánne a nevyžadovali si lekárske ošetrenie, niektoré viedli k hospitalizácii a vyžadovali si lekársku intervenciu. V posledných týždňoch venuje ŠÚKL zvýšenú pozornosť hláseniam v súvislosti s očkovaním vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, ktorá si vo viacerých prípadoch vyžadovala pokojový režim, prípadne prerušenie pracovnej činnosti. V nadväznosti na danú skutočnosť je vhodné po akomkoľvek očkovaní obmedziť fyzickú aktivitu.