piatok 5. marca 2021

EU: Európsky pilier sociálnych práv

Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv je príležitosťou aktualizovať  súbor sociálnych pravidiel a zároveň úspešne absolvovať transformáciu, ktorú vyžaduje nový spoločenský, technologický a hospodársky vývoj a socio-ekonomické dôsledky pandémie. Európska komisia už v roku 2020 navrhla iniciatívy týkajúce sa napríklad podpory zamestnanosti mladých ľudí a primeranej minimálnej mzdy. 

V akčnom pláne sa stanovujú tri hlavné ciele pre EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:
  • Malo by byť zamestnaných najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov.
  • Na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastniť najmenej 60 % všetkých dospelých osôb.
  • Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.
Jedným z konkrétnych krokov v rámci štvrtej zásady piliera je odporúčanie Európskej komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE). Členským štátom EÚ poskytuje konkrétne usmernenia k politickým opatreniam, ktoré môžu byť financované EÚ, aby mohli postupne prejsť od mimoriadnych opatrení prijatých na zachovanie pracovných miest v súčasnej kríze k novým opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest. Odporúčanie podporuje vytváranie pracovných miest a zmeny pracovného miesta smerom z upadajúcich do rozvíjajúcich sa odvetví, najmä digitálnych a ekologických. Tieto nové opatrenia by mali obsahovať tri prvky: stimuly na prijímanie zamestnancov a podnikateľská podpora, možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, rozšírená podpora zo strany služieb zamestnanosti. Na pomoc členským štátom pri financovaní ich opatrení EASE sú k dispozícii finančné prostriedky EÚ vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Európskeho sociálneho fondu plus.