pondelok 1. marca 2021

Aktuálne: Nový zákonník práce

Od 1. marca t. r. vstupuje na Slovensku do platnosti novela zákonníka práce. Zavádza viaceré dôležité zmeny, na ktoré upozornila spoločnosť Accace, napríklad od 1. januára 2022 môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď pri dovŕšení 65 rokov, ak zároveň dosiahne vek určený na nárok na starobný dôchodok. Zamestnanec získava nárok na odstupné podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa.

Ak zamestnanec vykonáva prácu pravidelne vo svojej domácnosti, ide podľa novely o domácku prácu alebo o teleprácu v prípade, že ju vykonáva s využitím informačných technológií, pri ktorých pravidelne dochádza k elektronickému prenosu dát. Takúto formu práce je však uviesť priamo v pracovnej zmluve. Ak zamestnanec vykonáva prácu z domu príležitostne alebo pri mimoriadnych okolnostiach so súhlasom zamestnávateľa, ide o tzv. home office, ktorý nemusí byť ošetrený v pracovnej zmluve.

Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť, či si bude pracovník rozvrhovať pracovný čas sám, alebo sa bude práca vykonávať v pružnom pracovnom čase. V prípade, že si pracovný čas rozvrhuje zamestnanec sám, stratí nárok na niektoré výhody, napríklad náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci, mzdu za prácu nadčas, príplatky za sviatok či nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ak nie sú dohodnuté inak. K ďalším povinnostiam zamestnávateľa pribudli zabezpečiť a udržiavať technické či programové vybavenia na výkon telepráce, chrániť osobné údaje, ktoré sa spracovávajú pri telepráci a uhrádzať zvýšené výdavky pracovníka spojené s využívaním vlastných zariadení. Povinnosti však pribudnú aj zamestnancom – musia bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch.