štvrtok 4. marca 2021

EU: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Cieľom Stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 je zabezpečiť ich plnú účasť na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach získali lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, rekreačným aktivitám a mohli sa väčšmi zapojiť do politického života, stále pretrvávajú viaceré prekážky.

Nová stratégia vychádza z predchádzajúcej európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 a prispieva k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, ku ktorému Európska komisia prijme akčný plán určujúci smerovanie politík zamestnanosti a sociálnych politík v Európe. Zároveň podporuje vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ a jej členských štátov, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

V novej desaťročnej stratégii sa stanovujú kľúčové iniciatívy týkajúce sa troch hlavných tém:
  • Práva v EÚ: Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo presťahovať sa do inej krajiny, alebo sa zúčastňovať na politickom živote ako ostatní občania EÚ. Na základe skúseností z pilotného projektu prebiehajúceho v ôsmich krajinách Európska komisia do konca roka 2023 navrhne preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím. Mal by platiť pre všetky krajiny EÚ a uľahčiť vzájomné uznávanie postavenia osoby so zdravotným postihnutím medzi členskými štátmi, a tým pomôcť zdravotne postihnutým osobám využívať právo na voľný pohyb. Komisia bude takisto úzko spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účasť osôb so zdravotným postihnutím na volebnom procese v roku 2023.
  • Nezávislosť a samostatnosť: Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť nezávisle a vybrať si, kde a s kým chcú žiť. Na podporu nezávislosti a začlenenia do spoločnosti Európska komisia vypracuje usmernenie a začne uskutočňovať iniciatívu na zlepšenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Cieľom stratégie je chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia. Zároveň má zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti, vzdelávaniu, kultúre, športu a cestovnému ruchu, ako aj rovnaké príležitosti v týchto oblastiach. Rovnaký prístup treba zabezpečiť aj vo vzťahu ku všetkým službám zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu.
Ak niekoho fyzické alebo virtuálne prostredie nie je prístupné, nemôže sa zapojiť do spoločnosti rovnako ako ostatní. Vďaka pevnému právnemu rámcu EÚ (napr. Európsky akt o prístupnosti, smernica o prístupnosti webových sídiel, práva cestujúcich) sa prístup zlepšil, aj keď viaceré oblasti stále nie sú upravené pravidlami EÚ a existujú rozdiely v prístupnosti budov, verejných priestranstiev a niektorých druhov dopravy. Európska komisia preto v roku 2022 zriadi európske stredisko zdrojov AccessibleEU s cieľom vybudovať vedomostnú základňu informácií a osvedčených postupov v oblasti prístupnosti naprieč všetkými sektormi.

Krajiny EÚ sú kľúčovými aktérmi pri vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Európska komisia zriadi platformu pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá bude združovať vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie dohovoru, organizácie osôb so zdravotným postihnutím a Komisiu v záujme podpory vykonávania stratégie a posilnenia spolupráce a výmeny pri vykonávaní dohovoru. Táto platforma bude mať komplexné on-line zastúpenie a bude zabezpečovať kontinuitu činností počas celého roka. Osoby so zdravotným postihnutím budú súčasťou dialógu a procesu vykonávania Stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Komisia začlení otázky zdravotného postihnutia do všetkých politík a hlavných iniciatív EÚ.