streda 3. marca 2021

EU: Safety Gate

Počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe upozornení, podľa správy Európskej komisii o systéme Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečnom spotrebnom tovare) z roka na rok rastie. Zatiaľčo v roku 2019 to bolo 4.477 opatrení, v roku 2020 rekordných 5.377. Až 9 % všetkých upozornení vydaných v roku 2020 sa týkalo výrobkov súvisiacich s COVID-19, najmä ochranných rúšok neposkytujúcich dostatočnú ochranu. K ďalším nebezpečným výrobkom v súvislosti s COVID-19 patrili napríklad dezinfekčné prostriedky obsahujúce toxické látky, napr. metanol, ktorý môže spôsobiť slepotu a po požití dokonca až smrť či UV žiariče, ktoré používateľov vystavovali silnému žiarenia spôsobujúcemu podráždenie pokožky.

Hlavné zistenia správy
  • Činnosti v oblasti dohľadu boli zamerané na výrobky súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré mali zásadný význam pre všetkých spotrebiteľov. V roku 2020 bolo teda zverejnených 161 upozornení o rúškach, 3 upozornenia týkajúce sa konkrétnych ochranných oblekov, 13 upozornení o dezinfekčných prostriedkoch na ruky a 18 upozornení o UV lampách, ktoré mali fungovať ako sterilizátory. Upozornenia sú do tohto systému zasielané aj v tomto roku.
  • V roku 2020 si orgány z 31 krajín zapojených do siete Safety Gate (členské štáty EÚ plus Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Spojené kráľovstvo) vymenili prostredníctvom tohto systému spolu 2.253 upozornení o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti s nebezpečnými výrobkami. V nadväznosti na to bolo prijatých 5.377 opatrení, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje nárast o viac ako 20 %.
  • K najviac nahlasovanej kategórii výrobkov patrili hračky (27 % všetkých upozornení), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (21 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (10 %). Dohľad nad trhom v EÚ sa osobitne zameriava na deti, ktoré sú zraniteľnou skupinou spotrebiteľov. Vo všeobecnosti súviseli najčastejšie nahlasované obavy s rizikom zranenia ako zlomeniny alebo otras mozgu (25 %), nasledovali chemické zložky vo výrobkoch (18 %) a riziko udusenia u detí (12 %).
V porovnaní s minulým rokom sa viac on-line predajcov zaviazalo zlepšiť bezpečnosť výrobkov, ktoré predávajú. K iniciatíve Záväzok k bezpečnosti výrobkov sa naposledy pridali dvaja noví signatári: Joom a Etsy. Zaviazali sa, že budú kontrolovať, či sa výrobky, ktoré figurujú v systéme Safety Gate, nepredávajú na ich webových sídlach a že budú konať rýchlo v prípade, že im budú vnútroštátne orgány signalizovať akékoľvek nebezpečné výrobky, ktoré by sa mali stiahnuť z predaja.