piatok 10. septembra 2021

Výzva: Pedagogické štúdium

Novú výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom semestri školského roku 2021/22 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR).

O podporu sa môžu uchádzať základné školy a stredné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za prípravu na povolanie. Zároveň pedagogický alebo odborný zamestnanec, pre ktorého bude určená podpora, musí byť:
  • zamestnancom žiadateľa (má uzatvorenú pracovnú zmluvu so žiadateľom),
  • je prijatý na: doplňujúce pedagogické štúdium na neučiteľskú vysokú školu, základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov alebo pre majstrov odbornej výchovy alebo rozširujúce štúdium učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ alebo učiteľstva niektorého z predmetov, vyučovaných na druhom stupni ZŠ alebo v stredných školách,
  • má so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce,
  • predloží zamestnávateľovi: doklad o prijatí na príslušné vzdelávanie a doklad o uhradení poplatku za príslušné vzdelávanie.
Zamestnávateľ doklady priloží k žiadosti. Po prijatí finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR ich zamestnávateľ uhradí príslušnému pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi v skutočnej výške uhradeného poplatku, maximálne do výšky 400 €.

V prípade nejasností môžete kontaktovať ministerstvo emailom na dpsrs@minedu.sk. Viac informácií získate aj cez Najčastejšie kladené otázky, ktoré budú podľa potreby aktualizované.