streda 8. septembra 2021

EU: Zelené dlhopisy

Európska komisia schválila nezávisle hodnotený rámec pre zelené dlhopisy a urobila tak ďalší krok k emisii zelených dlhopisov v hodnote až 250 mld. eur, čiže 30 % celkových emisií NextGenerationEU. V závislosti od trhových podmienok sa má pristúpiť k prvej emisii zelených dlhopisov už v októbri t. r.

Komisia bude ponúkať poukážky EÚ výlučne prostredníctvom aukcií, ktoré sa majú začať 15. septembra. Komisia zorganizuje pre poukážky EÚ zvyčajne dve aukcie mesačne, a to v prvú a tretiu stredu v mesiaci. Aukčný program sa spolu so syndikáciami použije aj v prípade dlhopisov. Podľa zverejneného emisného kalendára bude komisia usporadúvať v zásade jednu aukciu a jednu syndikáciu svojich dlhopisov mesačne.

Z výnosov zo zelených dlhopisov NextGenerationEU sa bude v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financovať časť výdavkov súvisiacich s klímou. Každý členský štát musí zo svojho národného plánu obnovy a odolnosti, čiže plánu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci mechanizmu vyčleniť aspoň 37 % na investície a reformy súvisiace s klímou, pričom mnohé členské štáty plánujú urobiť viac, ako sa vyžaduje. Podľa pravidiel mechanizmu členské štáty predložia komisii správu o svojich zelených výdavkoch. Komisia tieto informácie použije na to, aby investorom ukázala, ako sa výnosy zo zelených dlhopisov použili na financovanie zelenej transformácie. Podľa rámca pre zelené dlhopisy NextGenerationEU budú podávané správy rozdelené do deviatich kategórií, pričom najväčší podiel bude mať čistá energia, energetická efektívnosť a čistá doprava. Správy o pridelených prostriedkoch overí nezávislý externý audítor.