pondelok 11. októbra 2021

EU: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected [Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený]. Organizátori iniciatívy ju vyzývajú, aby navrhla právne predpisy na lepšiu ochranu všetkých foriem života pred určitými údajnými rizikami rádiofrekvenčných elektromagnetických polí a mikrovlnného žiarenia, na ochranu pred určitými ďalšími údajnými vplyvmi 5G a súvisiacej digitalizácie na životné prostredie ako aj na zabezpečenie účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných týmito novými formami komunikačných technológií, a to aj pred počítačovou kriminalitou.

Registrácia neznamená, že Európska komisia nejakým spôsobom potvrdzuje vecnú správnosť obsahu iniciatívy, za ktorú nesie výlučnú zodpovednosť skupina organizátorov. V skutočnosti viaceré tvrdenia uvedené v tejto iniciatíve sú v rozpore s veľkým množstvom vedeckých dôkazov, ktoré má komisia k dispozícii, a s posúdeniami Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, orgánu povereného Svetovou zdravotníckou organizáciou. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Európskej komisie.

Organizátori iniciatívy môžu po registrácii začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka jeden milión vyhlásení o podpore od najmenej siedmich rôznych členských štátov, Európska komisia bude musieť podrobne preskúmať jej obsah a reagovať naň. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude, alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.