štvrtok 14. októbra 2021

EU: Skupinové výnimky

Európska komisia vyzýva členské štáty a všetky ďalšie zainteresované strany, aby sa vyjadrili k niektorým navrhovaným zmenám všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Cieľom navrhovanej revízie je zohľadniť zmeny rôznych súborov usmernení o štátnej pomoci, ktoré sa v súčasnosti revidujú, a ďalej uľahčiť verejnú podporu zelenej a digitálnej transformácie EÚ. Členské štáty a ďalšie zainteresované strany sa môžu do konzultácie zapojiť do 8. decembra 2021.

Komisia navrhuje niekoľko cielených zmien všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, aby zohľadnila zmeny v rôznych súboroch usmernení o štátnej pomoci, ktoré sa v súčasnosti revidujú (konkrétne usmernenia o regionálnej pomoci, usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia, usmernenia o rizikovom financovaní a rámec pre výskum, vývoj a inovácie). Cieľom prebiehajúcej revízie týchto usmernení a navrhovanej revízie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách je podporiť verejné financovanie, ktoré prispieva k dosiahnutiu súčasných priorít EÚ, medzi ktoré patrí najmä Európska zelená dohoda a európska priemyselná a digitálna stratégia, a zabezpečiť, aby pravidlá štátnej pomoci zohľadňovali najnovší vývoj na trhu a technologický vývoj.

Konkrétne zmeny:

Pomoc v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky

  • Rozšírenie možností, aby členské štáty mohli poskytovať podporu rôznym typom „zelených“ projektov, ako je zníženie emisií CO2, obnova prirodzených biotopov a ekosystémov, ochrana a obnova biodiverzity, ekologické vozidlá alebo vozidlá s nulovými emisiami a infraštruktúra na nabíjanie a čerpanie paliva.
  • Zavedenie nových „zelených“ podmienok, ktoré budú musieť veľké energeticky náročné podniky splniť, aby mohli využívať pomoc na základe skupinovej výnimky vo forme znížených daňových sadzieb podľa smernice o zdaňovaní energie. Tým sa zabezpečí, že pomoc povedie k zvýšeniu energetickej účinnosti a k investíciám do projektov, čo povedie k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov príjemcu.
  • Zohľadnenie narastajúcej úlohy uskladňovania pri integrácii energie z obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy rozšírením existujúcich výnimiek pre investičnú a prevádzkovú pomoc v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov tak, aby zahŕňali projekty uskladňovania, ktoré sú priamo pripojené k novým alebo existujúcim zariadeniam na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Uľahčenie investícií do čistého vodíka poskytnutím skupinových výnimiek pre investičnú pomoc na projekty čistého vodíka a investície do vodíkovej infraštruktúry. V tejto súvislosti bude od notifikačnej povinnosti oslobodená aj prevádzková pomoc pre malé zariadenia na podporu čistého vodíka.
  • Stimulovanie ambicióznych projektov renovácie budov zavedením „zeleného bonusu“ (t. j. vyššej intenzity pomoci, na ktorú sa vzťahuje skupinová výnimka) pre pomoc na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Bonus sa bude uplatňovať, ak budú mať zlepšenia energetickej hospodárnosti za následok významné zníženie dopytu po primárnej energii.

Pomoc na rizikové finančné investície

  • Objasnenie a zefektívnenie pravidiel pomoci vo forme rizikového financovania v súlade so súbežnou revíziou usmernení o rizikovom financovaní, napríklad objasnením pravidiel oprávnenosti na takúto pomoc v rámci všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.
  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti pomoci pre začínajúce podniky tak, aby zahŕňal pomoc vo forme prevodu práv duševného vlastníctva z výskumnej organizácie, v ktorej príslušné práva duševného vlastníctva vznikli, na malé a inovačné podniky, ktoré musia uviesť na trh nový produkt alebo novú službu.

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

  • Zjednodušenie podmienok poskytovania pomoci na výskum, vývoj a inovácie bez predchádzajúcej notifikácie a schválenia, napríklad zahrnutím možnosti výpočtu nepriamych nákladov na projekty v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom zjednodušeného vykazovania nákladov a zavedenia nových pravidiel zlučiteľnosti na podporu testovacích a experimentačných infraštruktúr (niekedy označované ako „technologické infraštruktúry“).

Regionálna pomoc

  • Zosúladenie podmienok nových usmernení o regionálnej pomoci, napríklad rozšírením možnosti poskytnúť prevádzkovú pomoc na zabránenie vyľudňovaniu alebo jeho zníženie aj v riedko osídlených oblastiach (doteraz bolo možné len v prípade veľmi riedko osídlených oblastí).