pondelok 29. novembra 2021

EU: Politická reklama

Podľa nových pravidiel by každá politická reklama musela byť jasne označená ako reklama s uvedením informácie napríklad o tom, kto za ňu zaplatil a koľko. Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu by mali byť verejne vysvetlené tak podrobne ako nikdy doposiaľ a v prípade využitia citlivých osobných údajov bez výslovného súhlasu danej osoby by boli zakázané. Európska komisia zároveň navrhuje aktualizovať súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa práv „migrujúcich občanov EÚ“ voliť v európskych a komunálnych voľbách, ako aj o pravidlá týkajúce sa európskych politických strán a nadácií.

Digitálna transformácia prebieha práve teraz a ľudia musia vedieť ľahko rozlíšiť, či sa pozerajú na platený politický obsah. Takisto musia mať možnosť zúčastňovať sa na otvorených diskusiách, ktoré nie sú ovplyvnené dezinformáciami, zasahovaním a manipuláciou. Každému by malo byť jasné, kto je sponzorom politickej reklamy a prečo. Hlavné opatrenia stanovené v navrhovanom nariadení o transparentnosti a zacieľovaní politickej reklamy zahŕňajú tieto prvky:
  • Rozsah pôsobnosti: Pojem „politická reklama“ bude zahŕňať reklamu politického činiteľa, pre politického činiteľa alebo v mene politického činiteľa, ako aj tzv. reklamu zameranú na aktuálne problémy, ktorá môže ovplyvniť výsledok volieb alebo referenda, zákonodarný alebo regulačný proces alebo volebné správanie.
  • Transparentné označovanie: Platená politická reklama musí byť jasne označená a poskytovať niekoľko kľúčových informácií. Ide o meno sponzora, ktoré musí byť výrazne zobrazené, a ľahko vyhľadateľné oznámenie o transparentnosti, v ktorom sa musí uvádzať: 1. suma vynaložená na politickú reklamu; 2. zdroje použitých finančných prostriedkov a 3. súvislosť medzi reklamou a príslušnými voľbami alebo referendami.
  • Prísne podmienky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu: Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu, v ktorých sa využívajú alebo odvodzujú citlivé osobné údaje, ako napríklad etnický pôvod, náboženské presvedčenie alebo sexuálna orientácia, budú zakázané. Takéto techniky budú povolené len vtedy, ak k nim dá dotknutá osoba výslovný súhlas. Zacieľovanie by mohlo byť povolené aj v súvislosti s legitímnymi činnosťami nadácií, združení alebo neziskových subjektov s politickým, filozofickým, náboženským alebo odborovým poslaním, ak sa zameriava na ich vlastných členov. Po prvýkrát bude povinné zahrnúť do reklamy jasné informácie o tom, prečo reklama cieli na konkrétnu osobu. Takisto bude povinné zverejniť, na aké skupiny osôb bola reklama zacielená, na základe akých kritérií a s akými nástrojmi alebo metódami zosilňovania politického obsahu. Organizácie, ktoré využívajú zacieľovanie a zosilňovanie politického obsahu, budú musieť prijať, uplatňovať a zverejniť vnútornú politiku používania takýchto techník. Politická reklama sa neuverejní, ak nebude spĺňať všetky požiadavky na transparentnosť.
  • Pokuty za porušenie pravidiel: Členské štáty budú musieť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce pokuty za porušenie pravidiel transparentnosti politickej reklamy. Podľa navrhovaného nariadenia budú vnútroštátne orgány pre ochranu údajov osobitne monitorovať využívanie osobných údajov pri politickom zacieľovaní a budú oprávnené ukladať pokuty v súlade s pravidlami EÚ na ochranu údajov.
Európska komisia navrhuje aj revíziu pravidiel EÚ o financovaní európskych politických strán a nadácií. Súčasný rámec má niekoľko medzier, ktoré stranám a nadáciám bránia fungovať a plniť ich poslanie, čiže zastupovať hlas občanov EÚ. Aktualizované nariadenie má uľahčiť interakciu európskych politických strán s národnými členskými stranami aj so zahraničím, zvýšiť transparentnosť, najmä pokiaľ ide o politickú reklamu a dary, ako aj znížiť nadmernú administratívnu záťaž a zvýšiť finančnú životaschopnosť európskych politických strán a nadácií.

Komisia napokon navrhla aktualizovať súčasné pravidlá európskych a komunálnych volieb týkajúce sa občanov EÚ, ktorí bývajú v inom členskom štáte, než je štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi (tzv. migrujúci občania EÚ). Takýchto občanov je približne 13,5 milióna, ale len veľmi málo z nich využíva svoje právo voliť v európskych a komunálnych voľbách. Komisia navrhuje adresné zmeny existujúcich smerníc o volebných právach, aby v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 bola zabezpečená inkluzívna účasť. Ide napríklad o povinnosť aktívne informovať takýchto občanov o ich volebných právach, zaviesť štandardizované registračné formuláre pre voličov alebo kandidátov alebo používať jazyk, ktorým vo všeobecnosti hovoria migrujúci občania EÚ bývajúci na danom území. Návrh obsahuje aj záruky pre migrujúcich občanov EÚ, že nebudú vyradení zo zoznamu voličov v krajine ich pôvodu.