piatok 3. decembra 2021

EU: Digitalizácia justičných systémov

Európska komisia prijala niekoľko iniciatív na digitalizáciu justičných systémov EÚ, aby boli prístupnejšie a účinnejšie. Hlavným cieľom je, aby sa v cezhraničných súdnych prípadoch štandardne komunikovalo digitálnymi prostriedkami, čím sa splní jedna z priorít stanovených v minuloročnom oznámení o digitalizácii justície.

Na vnútornom trhu EÚ vzniká veľa právnych sporov medzi občanmi a podnikmi s cezhraničným presahom. Jednotlivé členské štáty a justičné systémy potrebujú spolupracovať aj pri účinnejšom boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. Pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov musia vyšetrovacie orgány a súdy rôznych členských štátov navzájom spolupracovať a podporovať sa a na to potrebujú bezpečnú a rýchlu výmenu informácií a dôkazov.

Digitalizácia cezhraničnej justičnej spolupráce
Návrhy týkajúce sa digitalizácie cezhraničnej justičnej spolupráce EÚ a prístupu k spravodlivosti v občianskych, obchodných a trestných veciach riešia dva hlavné problémy: neefektívnosť cezhraničnej justičnej spolupráce a prekážky v prístupe k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach.
Predložené nariadenie:
  • umožní stranám elektronicky komunikovať s príslušnými orgánmi, alebo začať súdne konanie proti strane z iného členského štátu,
  • umožní využívať videokonferencie na ústnych pojednávaniach v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach, čo urýchli konanie a obmedzí cestovanie,
  • zabezpečí možnosť digitálneho prenosu žiadostí, dokumentov a údajov medzi národnými orgánmi a súdmi.
Ak by sa komunikácia, ktorá v súčasnosti prebieha stále výlučne na papieri, presunula do elektronickej formy, malo by to pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale ušetril by sa aj čas a zhruba 25 miliónov eur ročne v celej EÚ vynaložených na poštovné a papier.

Digitálna výmena informácií v prípadoch terorizmu
Predkladajú sa dva návrhy na účinný boj proti terorizmu a iným formám závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Členské štáty v súčasnosti zasielajú Eurojustu informácie o súdnych prípadoch súvisiacich s terorizmom prostredníctvom rôznych, často nezabezpečených kanálov, napríklad v emailoch alebo na CD diskoch. Eurojust má navyše zastaraný informačný systém, ktorý nedokáže krížovo kontrolovať informácie v uspokojivej miere. Cieľom iniciatívy je zmodernizovať tieto postupy.
Nariadenie má:
  • digitalizovať komunikáciu medzi Eurojustom a orgánmi členských štátov a poskytnúť zabezpečené komunikačné kanály,
  • umožniť Eurojustu efektívne rozpoznávať súvislosti medzi minulými a otvorenými cezhraničnými prípadmi terorizmu a inými formami závažnej cezhraničnej trestnej činnosti,
  • identifikáciou takýchto väzieb umožniť členským štátom koordinovať svoje vyšetrovacie opatrenia a reakcie justície.
Vývoj platformy pre spoluprácu spoločných vyšetrovacích tímov
Navrhuje sa zriadiť platforma spolupráce pre spoločné vyšetrovacie tímy (SVT). Tieto tímy sa vytvárajú pre špeciálne trestné činy, ktoré vyšetrujú minimálne dva štáty. Dobre sa osvedčili, ale prax ukázala, že čelia viacerým technickým ťažkostiam. Výmena informácií je v súčasnosti príliš pomalá a komplikovaná. Špecializovaná IT platforma by tímom umožnila jednoduchšiu výmenu informácií a dôkazov a bezpečnejšiu vzájomnú komunikáciu, aby mohli spoločne riadiť operácie.