pondelok 8. novembra 2021

SR: Byrokracia v eurofondoch

Poslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) pricestovali 3. novembra 2021 do Košíc, aby zhodnotili realizáciu projektov zameraných na lepšie začleňovanie znevýhodnených skupín na Slovensku. Počas trojdňovej pracovnej cesty na Slovensku sa stretli so zástupcami mimovládnych organizácií aj predstaviteľmi verejnej správy. Navštívili rómske osady v Drienovci, Dobšinej a v Trebišove aj košické sídlisko Luník IX.

Delegáciu zaujímali aktuálne opatrenia zamerané na podporu inklúzie sociálne znevýhodnených skupín, a to najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Diskutovali aj o možnostiach, ako v budúcnosti zefektívniť čerpanie prostriedkov, ktoré za týmto účelom poskytuje Európska únia, a tiež zaistiť, aby všetky projekty spolufinancované z rozpočtu EÚ prinášali relevantné výsledky. Za prvý krok považujú zaoberať sa prílišnou byrokraciou v oblasti prístupu k prostriedkom EÚ na Slovensku. Všetci predstavitelia miestnych samospráv, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií občianskej spoločnosti, s ktorými sa stretli potvrdili, že je to problém. Tieto prekážky však nepochádzajú z dielne EÚ, vytvorili ich slovenské orgány a sú to slovenské orgány, ktoré ich musia odstrániť. Členovia Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci, samotný Európsky parlament ako aj Európska komisia sú pripravení spolupracovať so slovenskými orgánmi s cieľom vytvoriť lepší, flexibilnejší a dostupnejší systém využívania prostriedkov EÚ tak, aby peniaze smerovali tam, kam majú - do regiónov.

Európsky parlament prijal v septembri 2020 nelegislatívne uznesenie, ktoré požaduje, aby mali Rómovia rovnaký prístup k bývaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Poslanci tiež vyzvali na posilnenie mechanizmov monitorovania a dohľadu pri projektoch zameraných na začleňovanie Rómov, ktoré sú financované z rozpočtov obcí, štátov či Európskej únie. Európska komisia v súlade s touto výzvou EP v októbri 2020 zverejnila nový strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, ktorý stanovuje komplexný prístup založený na troch pilieroch: rovnosť so všetkými ostatnými členmi spoločnosti, sociálne a hospodárske začlenenie a účasť na politickom, sociálnom, hospodárskom a kultúrnom živote.