streda 8. decembra 2021

EU: Rizikové financovanie

Európska komisia upravila usmernenia o štátnej pomoci tak, aby podporovali rizikové finančné investície („usmernenia o rizikovom financovaní“). Nové znenie sa bude uplatňovať od 1. januára 2022. Objasňuje a zjednodušuje pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty podporovať a uľahčovať prístup k financovaniu pre európske startupy, malé a stredné podniky („MSP“) a spoločnosti so strednou kapitalizáciou (tzv. spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou), a zároveň zabezpečuje rovnaké podmienky na jednotnom trhu.

Pomoc vo forme rizikového financovania je dôležitým nástrojom, ktorý členské štáty čoraz viac využívajú na podporu najmä inovatívnych startupov, MSP a určitých typov rastových spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou v počiatočných fázach ich rozvoja. Hoci majú veľký obchodný potenciál, tieto spoločnosti môžu čeliť ťažkostiam pri získavaní prístupu k financiám. Usmernenia o rizikovom financovaní majú riešiť takéto zlyhania trhu, a preto umožňujú členským štátom riešiť túto medzeru vo financovaní za určitých podmienok, aby mohli poskytnutím štátnej pomoci dobre navrhnutými finančnými nástrojmi a fiškálnymi opatreniami prilákať do oprávnených startupov, MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou dodatočné súkromné investície. Komisia prijala revidované usmernenia o rizikovom financovaní v nadväznosti na hodnotenie platných pravidiel vykonané v roku 2019 v rámci kontroly vhodnosti štátnej pomoci a po rozsiahlych konzultáciách o návrhu ich revidovaného znenia uvedeného oznámenia so všetkými zainteresovanými stranami. Zapojili sa do nej členské štáty, regionálne a miestne orgány, záujmové združenia a záujmové skupiny.

Revidované usmernenia o rizikovom financovaní sa zameriavajú najmä na:
  • Obmedzenie požiadavky poskytnúť pri najväčších schémach rizikového financovania analýzu likvidnej medzery a ďalej objasniť dôvody poskytnutia pomoci. V tejto súvislosti hodnotenie ukázalo a konzultácia potvrdila, že členské štáty majú ťažkosti s kvantifikáciou medzery vo financovaní. Preto sa v revidovaných usmerneniach vyžaduje analýza likvidnej medzery len v prípade najväčších opatrení pomoci formou rizikového financovania, konkrétne tých, ktoré umožňujú investície presahujúce 15 miliónov eur na príjemcu. Predchádzajúce skúsenosti naznačujú, že toto zjednodušenie sa bude vzťahovať na veľkú väčšinu nových opatrení. Okrem toho sa v revidovaných usmerneniach objasňuje, aké dôkazy sú podľa prípadovej praxe potrebné na preukázanie konkrétneho zlyhania trhu alebo iných relevantných prekážok v prístupe k financovaniu.
  • Zjednodušenie požiadaviek na posudzovanie schém zameraných výlučne na začínajúce podniky a MSP, ktoré ešte neuskutočnili prvý komerčný predaj. Týka sa to najmä množstva dôkazov, ktoré musia členské štáty poskytnúť v rámci posúdenia ex ante, ktorým musia preukázať, prečo je pomoc potrebná, vhodná a primeraná. Vzhľadom na to, že takéto spoločnosti zvyčajne čelia závažnejším zlyhaniam trhu, môže Komisia akceptovať poskytnutie pomoci týmto spoločnostiam na základe obmedzenejšieho množstva dôkazov o takomto zlyhaní.
  • Zosúladenie niektorých definícií pojmov v usmerneniach s definíciami uvedenými vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách s cieľom zabezpečiť konzistentnosť. Ide predovšetkým vymedzenie pojmu „inovatívne spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou“ podľa usmernení, ktoré je v súlade s vymedzením „inovačných podnikov“ podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, aby sa odstránili nezrovnalosti, pokiaľ ide o spoločnosti považované podľa týchto dvoch súborov pravidiel za „inovatívne“. Okrem toho sa definícia rozšírila, aby zahŕňala aj spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sa zúčastnili na vybraných iniciatívach EÚ, alebo z nich získali investície, konkrétne z vesmírnej podnikateľskej iniciatívy CASSINI a Európskej rady pre inováciu a jej fondu.