piatok 10. decembra 2021

Bankroty: Opäť vyše tisíc

V novembri 2021 zbankrotovalo 1.001 občanov Slovenska a druhýkrát v tomto roku počet osobných bankrotov v jednom mesiaci dosiahol štvorcifernú hodnotu. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.147 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 12,73 percenta. V porovnaní  s predchádzajúcim mesiacom, kedy v októbri zbankrotovalo 1.007 dlžníkov, ich v jedenástom mesiaci tohto roka bolo o 0,60 percenta menej.

„V novembri bolo zverejnené jedno zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer a v registri diskvalifikovaných osôb začala od novembra 2021 plynúť lehota diskvalifikácie z dôvodu zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer jednému dlžníkovi. Zároveň sme identifikovali až 117 bankrotov ľudí bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to až 11,78 percenta z celkového počtu dlžníkov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz v minulom mesiaci. Pre porovnanie – v septembri ich podiel predstavoval iba 4,30 percenta, v októbri 11,02 percenta“, dopĺňa analytička Jana Marková. Vyhlásených bolo 993 konkurzov (99,20 percenta) a 8 dlžníkov (0,80 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v novembri 2021 ich bolo 61 (6,09 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 940 (93,91 percenta) na majetok nepodnikateľov. V novembri 2021 súdy zároveň zrušili 821 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 742 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 79 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného
rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v novembri 2021 ich pripadalo na mužov 589 a na ženy 412. Stále viac bankrotujú muži, no v medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,14 percentuálneho bodu (59,98 percenta v novembri 2020 vs. 58,84 percenta v novembri 2021). Pomer žien v novembri 2021 medziročne o 1,14 percentuálneho bodu vzrástol (40,02 percenta v novembri 2020 vs. 41,16 percenta v novembri 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v novembri 2021, malo 2,04 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v novembri 2020 ich bolo 3,63 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 5,10 percenta dlžníčok (v novembri 2020 ich bolo 2,83 percenta). V novembri sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov (mužov aj žien) stali štyridsiatnici s podielom 28,87 percenta (v novembri 2020 s podielom 30,95 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 26,07 percenta (v novembri 2020 s podielom 24,85 percenta). Najviac bankrotov v Banskobystrickom, najmenej v Žilinskom kraji V predposlednom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 191 a najmenej v Žilinskom kraji – 68. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v štyroch krajoch, najviac v Bratislavskom (- 64,79 percenta); v štyroch krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Trnavskom kraji – o 26,26 percenta.

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra 2021 bolo vyhlásených 57 178 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca novembra ich bolo 7.757.