štvrtok 9. decembra 2021

Marketing: Nová legislatíva a vysoké pokuty

Od 1. februára 2022 nadobudne s výnimkami účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách. Za zmienku rozhodne stojí nová úprava tzv. nevyžiadanej komunikácie, kam patrí aj priamy marketing. Zavedie tzv. Robinsonov zoznam, do ktorého môžeme zapísať svoje telefónne číslo, ak si neprajeme byť kontaktovaní na účely marketingu. 

Spoločnosti by nemali oslovovať ľudí, ktorí nie sú ich zákazníkmi bez ich predchádzajúceho súhlasu a v prípade jeho absencie by mali využiť najmä neadresnú formu reklamy. Existujúcich zákazníkov ale firmy môžu oslovovať s ponukou produktov alebo služieb podobným tým, o ktoré už prejavili záujem. Podmienkou je, aby mali dotknuté osoby možnosť namietať voči takýmto marketingovým správam, napr. možnosťou odstrániť svoj e-mail z mailing listu pre newsletter. Podnikateľom môže za nedodržanie pravidiel hroziť okrem pokuty aj súdny spor s nespokojným adresátom. Vo všeobecnosti platí, že na zasielanie reklamy je potrebný súhlas kontaktovanej osoby. Nový zákon prináša výnimku v prípade, ak je elektronická reklama adresovaná na zverejnené kontaktné údaje používateľa, ktorý je podnikateľom alebo právnickou osobou. „Vo vzťahu k fyzickým osobám – podnikateľom, ide o veľmi neštandardnú úpravu, keďže mnohí podnikatelia používajú jeden kontakt v súkromnom aj profesionálnom živote. Naviac nie je zrejmé, ako bude v praxi plnená podmienka umožniť takýmto dotknutým osobám v čase získania ich údajov namietať proti ich využitiu na účely marketingu“, hodnotí advokát Berthoty.

Pomerne prekvapivá je tiež výška pokút za porušenia niektorých ustanovení súvisiacich s priamym marketingom. Tá môže dosiahnuť až 5 % z obratu spoločnosti, a teda dokonca vyššia než podľa GDPR. „Podnikateľom a firmám preto odporúčam komunikovať so zákazníkmi a rešpektovať ich žiadosti o vymazanie z databáz. V Českej republike začalo množstvo konaní práve na základe desiatok sťažností dotknutých osôb. Ak sa vec naviac dostane na súd, sudca môže mať tendenciu sa v tejto otázke prikloniť na stranu dotknutých osôb, ktoré sú často v slabšom postavení spotrebiteľov“, radí Jakub Berthoty.