pondelok 6. decembra 2021

EU: Násilie na ženách

Väčšina krajín Európskej únie má zákony proti rodovo motivovanému násiliu alebo násiliu na základe sexuálnej orientácie. V EÚ však chýba spoločná definícia rodovo podmieneného násilia a spoločné pravidlá na riešenie tohto problému. Európsky parlament opakovane žiadal jednotnú a prísnejšiu legislatívu. Hlavnými obeťami sú ženy a dievčatá, no môžu byť nimi aj muži a osoby LGBTIQ+. Tento typ násilia má negatívne dôsledky nielen pre obete, ale aj pre ich rodiny, komunity a aj na ekonomickej úrovni.

Osobitné pravidlá na trestanie rodovo motivovaného násilia
V septembri 2021 Parlament vyzval Komisiu, aby rodovo motivované násilie označila za trestný čin v zmysle práva EÚ, spoločne s terorizmom, obchodovaním s ľuďmi, počítačovou kriminalitou, sexuálnym vykorisťovaním a praním špinavých peňazí. Toto by umožnilo spoločné právne definície, normy a minimálne tresty v celej EÚ.
Iniciatíva nadväzuje na výzvu z februára, kedy Parlament požadoval smernicu EÚ o prevencii a boji proti všetkým formám rodovo podmieneného násilia. Pri tejto príležitosti poslanci zdôraznili potrebu „protokolu EÚ o rodovo podmienenom násilí v čase krízy“ na riešenie problémov a podporu obetí domáceho násilia. Podľa poslancov by mali byť linky dôvery, bezpečné ubytovanie a zdravotná starostlivosť o obete považované za „základné služby“ v každej krajine EÚ.

Partnerské násilie v súbojoch o opatrovníctvo
Násilie medzi partnermi, ktorého výskyt sa počas pandémie zvýšil, má vplyv na celú rodinu. V októbri 2021 Parlament vyzval na prijatie urgentných opatrení na ochranu obetí. V prípade súbojov o opatrovníctvo dieťaťa, kde existuje podozrenie, že dochádza k partnerskému násiliu, by vypočutia mali byť vedené vyškolenými profesionálmi, v prostredí vhodnom pre deti, myslia si poslanci. Vyzývajú tiež krajiny EÚ, aby pomohli obetiam dosiahnuť finančnú nezávislosť, ktorá by im umožnila odísť z násilných vzťahov.
Odhaduje sa, že 22% žien zažilo fyzické a / alebo sexuálne násilie so súčasným alebo bývalým partnerom a ďalších 43% zažilo psychické násilie. Väčšina z týchto prípadov nikdy nebola nahlásená.

Sexuálne obťažovanie na internete
V reakcii na zvýšené používanie sociálnych médií a nových technológií poslanci v súčasnosti pracujú na návrhoch na riešenie rodovo podmieneného kybernetického násilia, ktoré by mali byť predložené v novembri 2021, pričom vychádzajú zo správy z roku 2016 o obťažovaní on-line.

Ženy ako hlavné obete
Každá tretia žena zažila od veku 15 rokov fyzické alebo sexuálne násilie
Viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie
V takmer 20 percentách prípadov násilia na ženách je páchateľom ich partner

Istanbulský dohovor
Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu zostáva politickou prioritou. Všetky krajiny EÚ ho už podpísali, no niektoré ho ešte stále neratifikovali. V januári 2021 Parlament uvítal zámer Komisie navrhnúť opatrenia na dosiahnutie cieľov Istanbulského dohovoru v roku 2021, ak niektoré členské štáty budú naďalej blokovať jeho ratifikáciu zo strany EÚ.

Ženská obriezka
Parlament prijal legislatívu a uznesenia proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov na celom svete. Tieto praktiky sú v EÚ nezákonné a niektoré členské štáty ich trestajú aj vtedy, ak sa vykonávajú mimo ich územia. Odhaduje sa však, že približne 600 000 žien v Európe bolo podrobených ženskej obriezke a 180 000 dievčat v 13 krajinách je vystavených jej riziku.
V roku 2019 sa skupina piatich študentov z Kene - Restorers, ktoré vyvinuli aplikáciu na pomoc dievčatám proti ženskej obriezke, dostala do užšieho výberu pre Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.
V roku 2017 Parlament udelil Sacharovovu cenu konžskému gynekológovi Denisovi Mukwegemu za jeho pomoc pre tisíce obetí znásilnenia a brutálneho sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike.