utorok 4. januára 2022

Trend: Ekonomická nálada sa zhoršuje

Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri 2021 zhoršila. Súhrnný sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol podľa Štatistikého úradu SR oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5 bodov na úroveň 94,8, čo je najnižšia hodnota od marca 2021 a zároveň výrazne pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 7,7 bodu). Najväčšie obavy panovali medzi podnikateľmi v obchode a v službách, mierny pokles dôvery nastal aj v priemysle. Naďalej sa zhoršuje spotrebiteľská atmosféra. Dôvera v stavebníctve ostala posledné tri mesiace na rovnakej úrovni.

Pretrvávajúce problémy s dodávkami v priemysle, ktoré brzdia hospodársky rast ovplyvnili na konci roka náladu podnikateľov v priemysle. Indikátor dôvery po sezónnej úprave v decembri poklesol o 3,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -3,3. Vývoj nepriaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a to najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a farmaceutických výrobkov.

Vývoj v službách, na ktoré dopadli komplikácie súvisiace s vrcholiacou treťou vlnou pandémie, bol ovplyvnený negatívnejšími hodnoteniami všetkých troch komponentov indikátora dôvery. V decembri tak oproti minulému mesiacu klesol o 8 p. b. na hodnotu 7. Najpesimistickejšie podnikatelia hodnotili očakávaný dopyt po službách. Zníženie očakávajú takmer vo všetkých odvetviach, najviac v doprave a skladovaní a tiež v ostatných činnostiach. Výnimkou sú len ubytovacie a stravovacie služby, kde očakávajú zlepšenie súvisiace s uvoľňovaním opatrení a možným otváraním prevádzok ku koncu roka.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku na začiatku decembra už štvrtý mesiac po sebe plynule klesala a dosiahnutá úroveň bola najnižšia od marca tohto roku. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery bol na úrovni -25,9, medzimesačne klesol o 3 body. Zaostávanie za úrovňou dlhodobého priemeru sa tak mierne prehlbuje. Obavy spotrebiteľov najviac vzrástli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácnosti. Mierne pesimistickejší boli aj pri očakávaných úsporách domácností a z vývoja nezamestnanosti.

Najviac spomedzi piatich sledovaných oblastí sa v decembri 2021 prepadla dôvera podnikateľov v obchode. Indikátor dôvery klesol medzimesačne o 12,4 bodu na hodnotu 15,3. Súčasnú situáciu zhodnotili obchodníci ako nepriaznivú aj vzhľadom na sprísňovanie protipandemických opatrení. Najpesimistickejšie hodnotili trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládali najmä v predaji motorových vozidiel a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace prevládali najvyrovnanejšie názory medzi podnikateľmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (v hyper a supermarketoch).

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal už tretí mesiac na úrovni -14,5, keď nepriaznivý vývoj hodnotení celkovej úrovne objednávok bol eliminovaný priaznivým vývojom očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu.