pondelok 3. januára 2022

Výzva: Podpora verejnej zelene

Koncom minulého roka bola vyhlásená nová výzva na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk na Slovensku s alokáciou 13,3 milióna eur. Už vlani bolo na tento účel poskytnutých z európskych fondov 17 miliónov eur. Vzhľadom na záujem veľký záujem sa pristúpilo k aktuálnej novej výzve.

Z výzvy  na podporu verejnej zelene budú podporené:
  • opatrenia na zníženie hluku (protihlukové steny a bariéry),
  • budovanie krajinných prvkov (malé vodné plochy a toky, živé ploty),
  • budovanie mestských prvkov (parky, zelené steny a strechy),
  • podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, živé ploty,
  • rozvoj zelene oddeľujúcej obytné zóny od priemyselných, komerčných a dopravných zón,
  • zavedenie zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu,
  • budovanie dažďových nádrží a ochladzovacie koridory,
  • regenerácia vnútroblokov sídlisk v duchu ekologických princípov.
Podpora z novej výzvy je určená na projekty pre verejné priestory ako aj pre verejné priestory s režimom kontroly vstupu, akými sú školské a športové areály, areály nemocníc, botanických a zoologických záhrad a podobne. O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest. Žiadosti budú vyhodnocované v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl výzvy, v ktorých budú predložené. 

Podrobné informácie sú dostupné na https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-zelenej-infrastruktury-a-regeneraciu-vnutroblokov-sidlisk-kod-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/1124-67-1124-17416/.