streda 9. februára 2022

Aktuálne: Ženy na čele spoločností

Podľa 7. vydanie správy Women in the boardroom: A global perspective (Deloitte Global v spolupráci s organizáciou Klub 30 %) s údajmi zo 72 krajín o zastúpení žien v riadiacich orgánoch spoločností ženy zastávajú celosvetovo iba 19,7 % miest v predstavenstvách a dozorných radách, čo v porovnaní s výsledkami zverejnenými v roku 2019 predstavuje nárast o 2,8 %. Týmto tempom by svet mohol očakávať rovnocenné zastúpenie oboch pohlaví vo vedení až v roku 2045. Prítomnosť väčšieho počtu žien však neznamená, že sa dostávajú na najvyššie vedúce funkcie – predsedníčok predstavenstva je pomerne málo (6,7 %) a žien vo funkcii CEO/generálnej riaditeľky je ešte menej (5 %).

Počet žien vo vedení je najvyšší v Európe (30,7 %), avšak finančných riaditeliek je najviac v Afrike (22,7 %), nasleduje Ázia (19,8 %) a Európa je až na treťom mieste (15,8 %). Európania pôsobia vo vedúcich funkciách v porovnaní s ostatnými kontinentmi zväčša kratšie, pričom to platí nielen pre ženy (4,6 roka), ale aj pre mužov (6,7 roka). Na celom svete sú však ženy vo vedení v priemere mladšie ako muži zastávajúci podobné vrcholové pozície. Prieskum ukazuje, že rozmanitosť na najvyšších riadiacich úrovniach je veľmi dôležitá a má vplyv na celkovú diverzitu a kultúru. Spoločnosti so ženami vo funkcii CEO/generálnej riaditeľky majú výrazne vyváženejšie zastúpenie mužov a žien vo vedení ako tie, ktoré vedú muži – 33,5 % žien oproti 19,4 %. V spoločnostiach s väčšou rozmanitosťou vo vedení je navyše väčšia pravdepodobnosť, že do funkcie CEO/generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva bude vymenovaná žena. „Mať väčší počet žien vo vedení je veľmi prínosné, lebo vďaka diverzite sa ako spoločnosť môžeme posúvať vpred. Je však dobré dbať na to, aby v riadiacich funkciách boli rovnomerne zastúpené nielen obe pohlavia, ale aby sa pri výbere členov vedenia bral ohľad aj na rôznorodosť názorov, skúsenosti a pod. Som rada, že dnes venujeme tomuto aspektu oveľa viac pozornosti ako v minulosti, lebo rozmanité pohľady na svet a problémy, ktorým čelíme, nám môžu priniesť množstvo benefitov“, uviedla Ivana Lorencovičová.


Na Slovensku neexistujú žiadne kvóty pre ženy vo vedení. Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku sa v odporúčaniach týkajúcich sa zloženia riadiacich orgánov nezmieňuje o pohlaví, uvádza iba, že na výkon funkcie je potrebné mať primerané znalosti, zručnosti a kvalifikáciu. Zo vzorky najväčších kótovaných spoločností vyplýva, že na Slovensku pôsobí v riadiacich orgánoch 25 % žien. (Zdroj: European Institute of Gender Equality, Gender statistics database: Women and men in decision-making, jún 2021).