streda 9. februára 2022

EU: Stratégia normalizácie

Novú stratégiu normalizácie, v ktorej sa predstavuje prístup k normám v rámci jednotného trhu ako aj na celom svete, predložila Európska komisia. K stratégii vo forme oznámenia je pripojený návrh na zmenu nariadenia o normalizácii, správa o jeho vykonávaní a ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2022. Cieľom novej stratégie je posilniť globálnu konkurencieschopnosť EÚ, dosiahnuť odolné, zelené a digitálne hospodárstvo a začleniť demokratické hodnoty do technologických aplikácií.

Normy sú tichým základom jednotného trhu Európskej únie a globálnej konkurencieschopnosti. Pomáhajú výrobcom zabezpečiť interoperabilitu výrobkov a služieb, znížiť náklady, zlepšiť bezpečnosť a podporiť inovácie. Sú neviditeľné, ale sú základnou súčasťou nášho každodenného života: či už ide o frekvencie Wi-Fi, hračky alebo lyžiarsky výstroj. Normy sú vyjadrením dôvery v to, že tovar alebo služba sú vhodné na daný účel, sú bezpečné a neohrozia ľudí ani životné prostredie. Dodržiavanie harmonizovaných noriem je zárukou toho, že výrobky sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Bez európskych noriem nemožno dosiahnuť ambície EÚ zamerané na klimaticky neutrálne, odolné a obehové hospodárstvo. 

V predloženej stratégii sa navrhuje päť kľúčových súborov opatrení:
  • Predvídať, stanovovať priority a riešiť potreby v oblasti normalizácie v strategických oblastiach: Normy by sa mali vytvárať rýchlejšie a v súlade s európskou inovačnou a politickou agendou. Komisia identifikovala naliehavé normalizačné opatrenia, pokiaľ ide o výrobu vakcín a liekov proti ochoreniu COVID-19, recykláciu kritických surovín, hodnotový reťazec čistého vodíka, nízkouhlíkový cement, certifikáciu čipov a normy týkajúce sa údajov. Od tohto roku budú priority v oblasti normalizácie jasne určené v ročnom pracovnom programe EÚ v oblasti normalizácie na rok 2022. Na informovanie o budúcich prioritách v oblasti normalizácie sa zriadi fórum na vysokej úrovni. Komisia vytvorí funkciu hlavného úradníka pre normalizáciu, ktorého cieľom bude zabezpečiť usmernenia na vysokej úrovni týkajúce sa normalizačných činností a ktorého bude podporovať centrum excelentnosti EÚ pre normy zložené z útvarov komisie.
  • Zlepšiť riadenie a integritu európskeho systému normalizácie: O európskych normách, ktoré podporujú politiku a právne predpisy EÚ, musia rozhodovať európski aktéri. Komisia navrhuje zmenu nariadenia o normalizácii s cieľom zlepšiť riadenie európskeho systému normalizácie. Zatiaľčo európsky systém zostane otvorený, transparentný, inkluzívny a nestranný, v návrhu sa stanovuje, že mandáty pre európske normalizačné organizácie musia na žiadosť komisie spravovať národní zástupcovia – národné normalizačné orgány z členských štátov EÚ a EHP. Tým sa zabráni akémukoľvek neprimeranému vplyvu aktérov z krajín mimo EÚ a EHP pri rozhodovacích procesoch počas vytvárania noriem pre kľúčové odvetvia, akými sú normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo vodíka. Komisia bude ďalej venovať veľkú pozornosť inkluzívnosti systému, úlohe MSP a občianskej spoločnosti. Vyzýva európske normalizačné organizácie, aby modernizovali svoje riadiace štruktúry, a začne proces partnerského preskúmania medzi členskými štátmi a vnútroštátnymi normalizačnými orgánmi s cieľom dosiahnuť lepšiu inkluzívnosť pre občiansku spoločnosť, používateľov a podmienky pre normalizáciu priaznivé pre MSP. Komisia zároveň začne hodnotenie nariadenia o normalizácii.
  • Posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti globálnych noriem: Komisia bude prostredníctvom fóra na vysokej úrovni pracovať s členskými štátmi EÚ a vnútroštátnymi normalizačnými orgánmi na vytvorení nového mechanizmu zameraného na výmenu informácií, koordináciu a posilnenie európskeho prístupu k medzinárodnej normalizácii. Komisia sa bude usilovať aj o lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi EÚ a podobne zmýšľajúcimi partnermi. EÚ bude financovať normalizačné projekty v afrických krajinách a krajinách európskeho susedstva.
  • Podporovať inovácie: Komisia navrhuje lepšie využiť potenciál výskumu financovaného EÚ na zhodnotenie inovačných projektov prostredníctvom normalizačných činností a na predvídanie včasných potrieb v oblasti normalizácie. Zavedie sa nástroj na posilnenie normalizácie, ktorý bude podporovať výskumných pracovníkov v rámci programov Horizont 2020 a Horizont Európa a skúmať relevantnosť ich výsledkov pre normalizáciu. Do polovice roka 2022 sa začne vypracúvať Kódex postupov pre výskumných pracovníkov v oblasti normalizácie s cieľom posilniť prepojenie medzi normalizáciou a výskumom/inováciou prostredníctvom Európskeho výskumného priestoru (EVP).
  • Pripraviť ďalšiu generáciu odborníkov na normalizáciu: Garantmi noriem sú najlepší odborníci a Európa čelí generačnej zmene. Komisia bude podporovať zvyšovanie akademickej informovanosti o normách, napríklad prostredníctvom budúcej organizácie univerzitných dní EÚ a odbornej prípravy výskumných pracovníkov.