pondelok 7. februára 2022

EU: Predĺžená platnosť digitálneho COVID preukazu

Európska komisia navrhla, aby sa platnosť digitálneho COVID preukazu Európskej únie predĺžila o jeden rok, do 30. júna 2023 (súčasný konečný dátum platnosti nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ). Vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 je v Európe naďalej rozšírený a v súčasnosti nie je možné určiť, aký dosah bude mať prípadný nárast infekcií v druhej polovici roka 2022 či výskyt nových variantov. Vďaka predĺženiu platnosti nariadenia sa zabezpečí, aby cestujúci mohli pri cestovaní v EÚ naďalej používať svoj digitálny COVID preukaz EÚ, ak členské štáty zachovajú určité opatrenia v oblasti verejného zdravia. Komisia prijala návrh v snahe zabezpečiť, aby Európsky parlament a Rada mohli ukončiť legislatívny postup včas pred uplynutím platnosti súčasného nariadenia.

Okrem predĺženia platnosti nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ do júna 2023 navrhuje Európska komisia aj niektoré obmedzené zmeny:
  • Zahrnúť kvalitné laboratórne antigénové testy medzi typy testov, pre ktoré možno vydať potvrdenie o vykonaní testu. Cieľom je rozšíriť rozsah typov diagnostických testov v čase, keď sú testy na COVID-19 veľmi žiadané.
  • Zabezpečiť, aby preukazy o očkovaní obsahovali správny celkový počet dávok podaných v akomkoľvek členskom štáte, a nielen v členskom štáte, ktorý preukaz vydáva. Cieľom je riešiť praktické obavy občanov týkajúce sa preukazov, v ktorých sa uvádza nesprávny počet dávok, keď dostávajú dávky vakcíny v rôznych členských štátoch.
  • Stanoviť, že preukazy sa môžu vydávať osobám, ktoré sa zúčastňujú na klinickom skúšaní vakcín proti ochoreniu COVID-19. Digitálny COVID preukaz EÚ vydávaný účastníkom skúšania môžu potom akceptovať aj iné členské štáty. Cieľom tohto opatrenia je podporiť pokračujúci vývoj a štúdium vakcín proti ochoreniu COVID-19.
O vnútroštátnom používaní digitálnych COVID preukazov EÚ naďalej rozhodujú členské štáty. V právnych predpisoch EÚ o digitálnom COVID preukaze EÚ sa nepredpisuje ani nezakazuje vnútroštátne používanie digitálneho COVID preukazu EÚ (napríklad na prístup na podujatia alebo do reštaurácií). Zároveň platí, že ak členský štát zriadi systém COVID-19 preukazov na vnútroštátne účely, mal by naďalej zabezpečovať, aby digitálny COVID preukaz EÚ bol takisto plne uznávaný na tento účel. Okrem toho Komisia nabáda členské štáty, aby zosúladili svoje vnútroštátne obdobia platnosti s obdobím platnosti stanoveným na úrovni EÚ na účely cestovania.