pondelok 28. februára 2022

EU: Akt o údajoch

Európska komisia navrhla nové pravidlá, kto môže používať údaje vytvorené v Európskej únii. Akt o údajoch má zabezpečiť spravodlivosť v digitálnom prostredí, stimulovať konkurencieschopný trh s údajmi, otvoriť príležitosti na inovácie založené na údajoch a zlepšiť prístupnosť údajov pre všetkých. Tento posledný horizontálny základný prvok dátovej stratégie má zohrávať kľúčovú úlohu v digitálnej transformácii v súlade s digitálnymi cieľmi do roku 2030. Zároveň bol uverejnený aj prehľad spoločných európskych dátových priestorov, ktoré sa vyvíjajú v rôznych odvetviach a oblastiach.

Údaje sú nerivalitným statkom, ako napríklad pouličné osvetlenie alebo pekný výhľad: majú k nim prístup mnohí ľudia naraz a môžu sa využívať opakovane bez vplyvu na ich kvalitu či bez rizika, že sa ich dodávky vyčerpajú. Objem údajov neustále rastie – z 33 zettabajtov vygenerovaných v roku 2018 na očakávaných 175 zettabajtov v roku 2025. Ide o nevyužitý potenciál: 80 % priemyselných údajov sa nikdy nevyužije. Akt o údajoch rieši právne, hospodárske a technické otázky, ktoré vedú k nedostatočnému využívaniu údajov. Vďaka novým pravidlám bude možné opakovane využívať viac údajov, pričom sa očakáva, že do roku 2028 to prinesie zvýšenie HDP o 270 miliárd eur.

Návrh aktu o údajoch zahŕňa:
  • Opatrenia umožňujúce používateľom pripojených zariadení získať prístup k údajom, ktoré vygenerovali a ktoré často zbierajú výlučne výrobcovia, a opatrenia na výmenu takýchto údajov s tretími stranami s cieľom poskytovať popredajné alebo iné inovatívne služby založené na údajoch. Zachováva stimuly pre výrobcov, aby naďalej investovali do tvorby vysokokvalitných údajov tým, že pokryjú svoje náklady spojené s transferom a vylúčia využívanie zdieľaných údajov v priamej konkurencii s ich výrobkom.
  • Opatrenia na vyváženie vyjednávacej sily MSP tým, že sa zabráni zneužívaniu zmluvnej nerovnováhy v zmluvách o zdieľaní údajov. Akt o údajoch ich bude chrániť pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami uloženými zmluvnou stranou s výrazne silnejšou vyjednávacou pozíciou. Komisia takisto vypracuje vzorové zmluvné podmienky s cieľom pomôcť takýmto spoločnostiam pri navrhovaní a vyjednávaní spravodlivých zmlúv o zdieľaní údajov.
  • Prostriedky, ktoré subjektom verejného sektora umožnia získať prístup k údajom súkromného sektora a používať takéto údaje, ktoré sú potrebné za výnimočných okolností, najmä v prípade všeobecného ohrozenia, ako sú povodne a prírodné požiare, alebo na vykonávanie právneho mandátu, ak údaje nie sú inak k dispozícii. Prehľad o údajoch je potrebný na rýchlu a bezpečnú reakciu, ako aj v záujme čo najmenšieho zaťaženia podnikov.
  • Nové pravidlá umožňujúce zákazníkom účinne prejsť medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb spracovania cloudových údajov a zaviesť záruky proti nezákonnému prenosu údajov.
Okrem toho sa v akte o údajoch posudzujú určité aspekty smernice o databázach, ktorá bola vytvorená v 90. rokoch 20. storočia s cieľom chrániť investície do štruktúrovanej prezentácie údajov. V akte sa najmä objasňuje, že databázy s údajmi zo zariadení a z predmetov pripojených k internetu vecí by nemali podliehať samostatnej právnej ochrane. Tým sa zabezpečí prístup k nim a ich využívanie. Spotrebitelia a podniky budú mať prístup k údajom zo svojho zariadenia a budú ich môcť využívať na poskytovanie popredajných služieb a služieb s pridanou hodnotou, napríklad na prediktívnu údržbu. Ak budú mať spotrebitelia a používatelia, napr. poľnohospodári, letecké spoločnosti alebo stavebné spoločnosti viac informácií, budú môcť prijímať lepšie rozhodnutia pri nákupe kvalitnejších alebo udržateľnejších výrobkov a služieb, čo prispeje k cieľom Zelenej dohody. Podniky a priemyselné subjekty budú mať k dispozícii viac údajov a budú využívať výhody konkurenčného trhu s údajmi. Poskytovatelia popredajných služieb budú môcť ponúkať personalizovanejšie služby a za rovnakých podmienok súťažiť s porovnateľnými službami, ktoré ponúkajú výrobcovia, zatiaľčo údaje sa budú môcť kombinovať s cieľom vyvinúť úplne nové digitálne služby.