piatok 4. marca 2022

EU: Dohody v poľnohospodárstve

Európska komisia vyzvala zainteresované strany, ktorými sú prvovýrobcovia, spracovatelia, výrobcovia, veľkoobchodníci, maloobchodníci a dodávatelia vstupov, aby sa podelili o svoje skúsenosti s dohodami zameranými na dosiahnutie cieľov udržateľnosti v agropotravinových dodávateľských reťazcoch. Spätná väzba pomôže vypracovať usmernenia o novej výnimke, ktorou sa za určitých podmienok oslobodzujú dohody o udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva od pravidiel hospodárskej súťaže.

Právne predpisy Európskej únie vo všeobecnosti zakazujú dohody medzi spoločnosťami, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž ako dohody medzi konkurentmi, ktoré vedú k vyšším cenám alebo nižším množstvám. Európsky parlament a Rada EÚ však nedávno prijali novú výnimku, ktorá umožňuje takéto obmedzenia v dohodách v odvetví poľnohospodárstva, ak sú nevyhnutné na dosiahnutie prísnejších noriem udržateľnosti, akými sú normy EÚ alebo záväzné vnútroštátne normy. Táto výnimka je stanovená v nariadení o spoločnej organizácii trhov 1308/2013, ktoré je súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Dohody by mali sledovať určité environmentálne ciele, zníženie používania pesticídov a nebezpečenstva antimikrobiálnej rezistencie a ochranu zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Zmluvnými stranami dohôd by mali byť poľnohospodárski výrobcovia, ktorí prípadne konajú s ďalšími subjektmi z dodávateľského reťazca. Rada a Parlament požiadali komisiu, aby do 8. decembra 2023 vydala usmernenia týkajúce sa podmienok uplatňovania tejto výnimky. Prispelo by to aj k plneniu jej úlohy v rámci stratégie Z farmy na stôl, a to objasniť rozsah pôsobnosti pravidiel hospodárskej súťaže pre kolektívne akcie v oblasti poľnohospodárstva.

Komisia vedie so zainteresovanými stranami konzultácie s cieľom porozumieť typom dohôd o udržateľnosti, ktoré zainteresované strany doteraz vypracovali alebo by chceli vypracovať, možným obmedzeniam hospodárskej súťaže, ktoré by vyplynuli alebo by mohli vyplynúť z takýchto dohôd, ako aj možným vplyvom takejto spolupráce na dodávky, ceny a inovácie. Snaží sa získať názory najmä prvovýrobcov a ich organizácií, spracovateľov, výrobcov, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, dodávateľov vstupov, ako aj medziodvetvových organizácií. Príspevky môžu poskytnúť aj ďalšie zainteresované strany, ako sú odvetvoví analytici, akademickí pracovníci a organizácie, ktoré sa špecializujú na otázky udržateľnosti v poľnohospodárstve. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby svoje názory predložili na webovom sídle komisie venovanom konzultácii do 23. mája 2022.