streda 2. marca 2022

EU: Nové pravidlá pre podniky

Zámerom návrhu novej smernice Európskej komisie o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti je podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Podniky budú musieť identifikovať nepriaznivé vplyvy svojich činností na ľudské práva, ako detská práca a pracovné vykorisťovanie a na životné prostredie, napríklad znečistenie a strata biologickej diverzity, a v nevyhnutných prípadoch týmto vplyvom predchádzať, odstrániť ich či zmi
erniť.

Niekoľko členských štátov už zaviedlo vnútroštátne pravidlá týkajúce sa náležitej starostlivosti a niektoré spoločnosti prijali opatrenia z vlastnej iniciatívy. Potrebné rozsiahlejšie zlepšenie je však ťažké dosiahnuť dobrovoľnými opatreniami. Návrh zavádza povinnosť náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti s cieľom riešiť negatívne vplyvy na ľudské práva a životné prostredie.

Nové pravidlá náležitej starostlivosti sa budú vzťahovať na tieto podniky a odvetvia:
Podniky z EÚ:
Skupina 1: všetky spoločnosti s ručením obmedzeným v EÚ, ktoré majú značnú veľkosť a hospodársku silu (500 a viac zamestnancov a čistý obrat 150 miliónov eur a viac).
Skupina 2: ostatné spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiace vo vymedzených odvetviach s veľkým vplyvom, ktoré nespĺňajú obe prahové hodnoty skupiny 1 a ktoré majú 250 a viac zamestnancov a celosvetový čistý obrat 40 miliónov eur a viac. Pre tieto podniky začnú pravidlá platiť o dva roky neskôr ako pre skupinu 1.
Podniky z krajín mimo EÚ pôsobiace v EÚ s prahovou hodnotou obratu vytvoreného v EÚ zodpovedajúce skupinám 1 a 2.
Malé a stredné podniky nepatria priamo do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu.

Tento návrh sa týka vlastných činností podnikov, ich dcérskych spoločností a ich hodnotových reťazcov (priamych a nepriamych zavedených obchodných vzťahov). Aby spoločnosti splnili povinnosť náležitej starostlivosti podnikov, musia:
  • začleniť náležitú starostlivosť do svojich politík,
  • identifikovať skutočné a potenciálne nepriaznivé vplyvy na ľudské práva a životné prostredie,
  • predchádzať týmto potenciálnym vplyvom, resp. ich zmierňovať,
  • odstrániť alebo minimalizovať skutočné vplyvy,
  • zaviesť a zachovať postup na vybavovanie sťažností,
  • monitorovať účinnosť politiky náležitej starostlivosti a súvisiacich opatrení
  • a verejne komunikovať o náležitej starostlivosti.
Konkrétne to znamená účinnejšiu ochranu ľudských práv zahrnutých v medzinárodných dohovoroch. Pracovníkom musia byť vytvorené bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Podobne tento návrh pomôže zabrániť nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, ktoré sú v rozpore s kľúčovými environmentálnymi dohovormi. Podniky patriace do rozsahu pôsobnosti návrhu budú musieť prijať náležité opatrenia („záväzky o konaní“) vzhľadom na závažnosť a pravdepodobnosť rôznych vplyvov k možnostiam opatrení, ktoré má podnik v danej situácii k dispozícii, a k potrebe stanoviť priority. Vnútroštátne správne orgány vymenované členskými štátmi budú zodpovedné za dohľad nad týmito novými pravidlami a v prípade ich nedodržania môžu uložiť pokuty. Obete budú mať okrem toho možnosť podať žalobu o náhradu škody, ktorej sa dalo pomocou vhodných opatrení náležitej starostlivosti vyhnúť. Podniky zo skupiny 1 navyše musia mať plán na zabezpečenie zlučiteľnosti ich obchodnej stratégie s obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou.

Na začlenenie náležitej starostlivosti do celého fungovania podnikov, treba angažovanosť riaditeľov podnikov. Preto sa v návrhu stanovuje povinnosť riaditeľov zaviesť náležitú starostlivosť, zaradiť ju do podnikovej stratégie a dohliadať na jej dodržiavanie. Ďalej musia riaditelia pri plnení svojej povinnosti konať v najlepšom záujme podniku zohľadňovať vplyv svojich rozhodnutí na ľudské práva, zmenu klímy a životné prostredie. V prípadoch, kde je odmena riaditeľov pohyblivá, budú motivovaní k tomu, aby prispievali k boju proti zmene klímy s odkazom na plán podniku. Návrh obsahuje aj sprievodné opatrenia. Zahŕňajú vytvorenie individuálnych alebo spoločných špecializovaných webových sídel, platforiem alebo portálov a prípadnú finančnú podporu pre malé a stredné podniky. Komisia môže v záujme podpory podnikov prijímať pokyny vrátane dobrovoľných vzorov zmluvných ustanovení. Takisto môže doplniť podporu poskytovanú členskými štátmi o nové opatrenia vrátane pomoci spoločnostiam v tretích krajinách. Cieľom je zabezpečiť, aby únia vrátane súkromného aj verejného sektora konala na medzinárodnej scéne v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a podporu udržateľného rozvoja, ako aj pravidiel medzinárodného obchodu. V rámci „balíka opatrení pre spravodlivé a udržateľné hospodárstvo“ Európska komisia predkladá aj oznámenie o dôstojnej práci na celom svete. V oznámení sa stanovujú vnútorné a vonkajšie politiky, ktoré EÚ využíva na zabezpečenie dôstojnej práce na celom svete, a stavia tento cieľ do centra inkluzívnej, udržateľnej a odolnej obnovy po pandémii.