streda 6. apríla 2022

EU: Colná únia

Skupina odborníkov pre výzvy, ktorým čelí colná únia, vo svojej správe konštatuje, že colná únia sa musí lepšie pripraviť na nastávajúce výzvy, akými sú rastúce objemy obchodu a nové obchodné modely, technologický vývoj, zelená transformácia, meniaci sa geopolitický kontext a bezpečnostné riziká.

Skupina navrhla 10 súborov opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2030:
  • Balík reforiem týkajúci sa procesov, kompetencií, povinností a riadenia colnej únie.
  • Nový prístup k údajom s cieľom znížiť závislosť od colných vyhlásení, získavať kvalitnejšie údaje z komerčných zdrojov a poskytnúť podnikom jednotné miesto pre uvádzanie údajov na plnenie colných formalít
  • Komplexný rámec pre spoluprácu, ktorý umožní lepšie vymieňanie si údajov v celej colnej únii, za účasti orgánov dohľadu nad trhom, orgánov presadzovania práva a daňových orgánov.
  • Zriadenie európskej colnej agentúry, ktorá by dopĺňala úlohu Komisie a podporovala prácu členských štátov.
  • Zreformovanie a rozšírenie systému schválených hospodárskych subjektov.
  • Nový rámec zodpovednosti a dôvery, v ktorom by sa podniky snažili o status schválených hospodárskych subjektov, aby tak získali komerčný prístup na trh EÚ. Malé nekomerčné zásielky by sa naďalej zasielali obvyklými postupmi. Nemali by však prioritu a podliehali by stupňu kontroly, ktorý by zodpovedal ich „nedôveryhodnému“ statusu.
  • Zrušenie oslobodenia od cla pre zásielky do 150 eur pri elektronickom obchode, so zjednodušenými sadzbami pre zásielky s nízkou hodnotou.
  • Balík opatrení pre zelené colníctvo EÚ – t. j. digitalizovať postupy, zabezpečiť riadne vykonávanie zákazov a obmedzení súvisiacich s udržateľnosťou dovážaných výrobkov a prípadne aj zreformovať nomenklatúru harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie, aby umožňovala vhodne zatriediť výrobky šetrné k životnému prostrediu, ktoré chce EÚ podporovať pri medzinárodnom obchodovaní.
  • Zabezpečenie riadnych zdrojov, školení a vybavenia pre colné správy, aby boli plne spôsobilé zvládať svoje úlohy.
  • Každoročný odhad výpadku colných príjmov, ktorý by umožnil lepšie riadiť výber colných príjmov.
Za vážny problém označujú odborníci fakt, že neexistuje spoločný zoznam právnych predpisov o zákazoch a obmedzeniach, čo vedie k rozdielnym prístupom a postupom v jednotlivých členských štátoch. Európska komisia preto uverejnila súhrn existujúcich zákazov a obmedzení na úrovni EÚ. Mal by slúžiť ako praktický nástroj pre inštitúcie EÚ a vnútroštátne orgány, ako aj pre ďalšie zainteresované strany.

O odporúčaniach skupiny odborníkov budú teraz diskutovať Európsky parlament a členské štáty. Komisia vytvorí „skupinu pre reflexiu“ s účasťou členských štátov, ktorá tieto odporúčania prediskutuje a skonkretizuje. Na základe týchto podkladov a širších konzultácií so zainteresovanými stranami do konca roka predloží balík reforiem v colnej oblasti.