utorok 5. apríla 2022

Novinka: LEI kód

Fyzické aj právnické osoby zodpovedné za transakcie s finančnými nástrojmi majú novú povinnosť preukázať sa tzv. LEI kódom (Legal Entity Identifier). Zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a zabezpečuje kvalitu referenčných údajov. Túto povinnosť majú okrem emitentov cenných papierov aj úverové a finančné inštitúcie, fondy, vrátane penzijných, správcovia fondov, poisťovne ako aj každý subjekt, ktorý je právne alebo finančne zodpovedný za finančné operácie. Od marca tohto roka dochádza k skvalitneniu kategorizácie organizácií s LEI kódom.

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR), ktorý kódy na Slovensku vydáva, získal tiež oprávnenie prideľovať LEI kódy aj podielovým fondom na základe novej akreditácie od nadácie GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Cieľom je presnejšia, detailnejšia a spoľahlivejšia databáza informácií o subjektoch, ktorým bolo LEI pridelené. K zmenám dochádza v troch veľkých oblastiach. Prvou sú vládne subjekty. Doteraz postačovalo iba ich označenie vládny subjekt. Podľa najnovších pravidiel budú musieť byť označené presnejšie, a to v súlade metodikou pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008): ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, regionálne subjekty štátnej správy a subjekty sociálneho zabezpečenia. Druhou oblasťou sú podielové fondy. Aj tu ide o rozšírenie štruktúry dát, ktoré sa reportujú GLEIFu a sú teda k dispozícii širokej verejnosti. Doteraz mal LEI subjekt povinnosť označiť iba, že ide o subjekt typu fond. Aktuálne sa bude označovať a zverejňovať správca fondu, ako aj typ fondu (napríklad či ide o fond alebo podfond). Treťou dôležitou oblasťou je implementácia štandardizovaných udalostí pre firmy tzv. „Corporate actions“. Verejnosti tak budú prezentované udalosti typu zmena obchodného mena, zmena názvu, premena právnej formy a mnohé ďalšie. Udalosti budú kvôli ich jednoznačnej identifikácii číslované a reportované.

Zmeny sa aktuálne najviac dotknú podielových fondov. Dôvodom akreditácie na prideľovanie LEI pre fondy je totiž súbor nových zlepšení, ktorý pozostáva z rozšírenia získavania množstva dát a sofistikovanejšieho označovania LEI subjektov. „V súvislosti s rozsiahlymi zmenami v štruktúre údajov o podielových fondoch, ktoré centrálny depozitár udržiava a reportuje nadácii GLEIF, sa GLEIF rozhodol, že všetky LOU (Local Operating Units), ktoré prideľujú LEI kódy pre podielové fondy budú musieť prejsť dodatočnou akreditáciou, ktorá sa bude týkať priamo fondov. Pri najbližšej pravidelnej obnove LEI kódu bude potrebné doplniť dodatočné informácie nevyhnutné na predĺženie platnosti kódu. Niektoré požadované údaje, ako napríklad dátum vzniku fondu/spoločnosti, bude našim klientom predvypĺňať naša webová aplikácia pre uľahčenie obnovy LEI kódu“, konštatuje Ľubomír Demčák.