štvrtok 30. júna 2022

EU: Nové partnerstvo v oblasti kultúry a tvorivosti

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oznámil zriadenie svojho znalostného a inovačného spoločenstva (ZIS) pre kultúru a tvorivosť, a tým doplnil osem už existujúcich spoločenstiev, z ktorých každé rieši naliehavý spoločenský problém: klímu, digitalizáciu, energetiku, zdravie, suroviny, potraviny, výrobu, mobilitu v meste.

S cieľom uľahčiť zriadenie EIT Culture & Creativity, poskytne EIT víťaznému partnerstvu počiatočný grant až do výšky šiestich miliónov eur, aby sa zaručilo, že bude čo najskôr plne funkčné. Keď bude partnerstvo fungovať na plné obrátky – a ponúkať vzdelávacie programy, podporovať inovačné projekty a poskytovať služby v oblasti zakladania podnikov a služby podnikateľskej akcelerácie v celej Európe – jeho ročný grant sa zvýši a v rámci súčasného programu Horizont Európa by mohol dosiahnuť úroveň približne 70 miliónov EUR ročne. Okrem toho sa predpokladá, že ZIS vďaka pákovému efektu získa ďalšie finančné prostriedky zo súkromného a verejného sektora.

Cieľom konzorcia bude najmä:
  • Zbúrať hranice vo vzdelávaní v kultúrnych a kreatívnych odvetviach vyučovaním špičkových technológií ako medziodvetvových zručností pre tvorivých pracovníkov,
  • Prinášať účelové inovácie, ktoré využívajú silu kultúrnych a kreatívnych odvetví na rozvoj inovačných služieb,
  • Transformovať podniky v kultúrnych a kreatívnych odvetviach prostredníctvom podpory inovácií, inkubačných schém, novátorských investícií a filantropického financovania,
  • Zviditeľňovať prácu a hodnotu kultúrnych a kreatívnych odvetví, najmä kultúry a dedičstva, ako zabezpečovateľa hospodárskej obnovy a spoločenskej súdržnosti,
  • Prehlbovať uznanie a znalosti o kultúrnych a kreatívnych odvetviach a ich jedinečných prínosoch pre výskum a inováciu, prostredníctvom novátorských, dátovo orientovaných postupov.
Vytvorí synergie nielen s vnútroštátnymi a lokálnymi partnermi, ale aj s inými programami a fondmi EÚ, ako je špecializovaný výskumný klaster pre kultúru, tvorivosť a inkluzívnu spoločnosť v rámci programov Horizont Európa a Kreatívna Európa.