utorok 28. júna 2022

EU: Zmeny pre Erasmus+

Európsky parlament vyzýva na odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú dosah hlavného programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Suma finančných prostriedkov vyplatených prostredníctvom grantov na mobilitu je v niektorých prípadoch stále nedostatočná a môže viesť k vylúčeniu tých študentov, ktorí si mobilitu nemôžu dovoliť. Erasmus+ si žiada tiež väčšiu flexibilitu v prípade kríz, ako je súčasná vojna na Ukrajine.

Poslanci vyzývajú na navýšenie finančných prostriedkov, ktoré sú pridelené na opatrenia na začleňovanie do programu Erasmus+ v roku 2023. Na oslovenie ľudí zo znevýhodneného prostredia alebo osôb s osobitnými potrebami sú podľa poslancov potrebné lepšie prispôsobené riešenia financovania ako predfinancovanie, doplnkové granty, platby vopred a jednorazové platby, ktoré by pomohli pokryť ich potreby, najmä životné náklady.  Žiadajú aj o poskytnutie väčšej pomoci ukrajinským študentom a väčšej podpory ukrajinským inštitúciám poskytujúcim vysokoškolské vzdelávanie.

Parlament tiež vyzýva na odstránenie byrokracie a uľahčenie pochopenia procesu účasti na programe Erasmus+, keďže administratívna záťaž sa týka najmä osôb s osobitnými potrebami. Je potrebné riešiť aj pretrvávajúce problémy súvisiace s IT nástrojmi programu Erasmus+, aby sa odstránili prekážky prístupu pre menšie organizácie a starších účastníkov. Poslanci okrem iného navrhujú zaviesť „hybridnú mobilitu“ pre osoby so zdravotným znevýhodnením, zlepšiť usmernenia Európskej komisie o tom, ako čo najlepšie osloviť študentov so zdravotnými problémami, kultúrnymi rozdielmi, hospodárskymi, geografickými a sociálnymi prekážkami, ako aj investovať viac do jazykovej prípravy pre žiadateľov a cielených informačných kampaní.