pondelok 27. júna 2022

Radíme: Poistná udalosť

Letné mesiace sa každý rok spájajú so zvýšeným počtom ľudí, ktorí sa rozhodli cestovať automobilmi. Väčšia frekvencia áut na cestách prijáša väčší počet škodových udalostí a dopravných nehôd. Odborníci odporúčajú pred cestou venovať zvýšenú pozornosť kontrole vozidla a potrebným dokladom, akými sú platné povinné zmluvné poistenie (PZP), havarijné poistenie či STK a emisná kontrola. 

Kľúčovým je platné povinné zmluvné poistenie vozidla, pretože chráni v prípade škodovej udalosti, ktorou ste spôsobili škodu na cudzom vozidle, majetku alebo zdraví. „Ak vinník PZP nemá, náhradu škody poškodenému za neho uhrádza Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu a následne ju od vinníka vymáha formou regresu. Tieto škody však de facto platia všetci ostatní zodpovední vodiči, pretože príjmy garančného fondu sú tvorené z poistného z PZP,” vysvetľuje Eva Jacková. Doklad o platnosti PZP, takzvaná biela karta, zabezpečuje v prípade potreby plnenie pri vyššie spomenutých situáciách. „Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že kvôli dvom nezaplateným dňom v prípade škody, si bude poisťovňa od účastníka, ktorý nehodu spôsobil nárokovať dokonca až 100 % plnenie. Je to samozrejme skôr ojedinelý prípad, nakoľko v takýchto prípadoch poisťovňa berie do úvahy počet nezaplatených dní, ako aj platobnú disciplínu klienta. Je však určite dobré mať povinné zmluvné poistenie pred cestou v poriadku,” potvrdzuje Štefan Fajnor. Okrem kontroly platnosti PZP je dôležité overiť si, či biela karta obsahuje krajiny, kam dovolenkujúci cestuje.

Vyčerpávajúca cesta a dlhé hodiny strávené na cestách zvyšujú riziko nehody. Preto je dobré myslieť aj na prípady, kedy môže vzniknúť škoda na vlastnom vozidle, či už vlastnou vinou, počasím alebo inou neočakávanou okolnosťou a mať v poriadku aj havarijné poistenie. Podľa údajov SLASPO počet registrovaných vozidiel v SR v roku 2021 presiahol 3,43 milióna. Havarijné poistených je z nich len necelých 21 %. Počet poistných udalostí plnených z PZP v roku 2021 bol takmer 120 tisíc a z havarijného poistenia 177 tisíc. Ak vodič nemá havarijné poistenie, tak pri nehode, ktorú sám zavinil, si škodu na vlastnom vozidle musí hradiť v celom rozsahu sám. Ako súčasť cestovného poistenia ponúkajú viaceré poisťovne aj balík autopoistenia spolu s asistenčnými službami v prípade cesty do zahraničia, na ktoré klienti často zabúdajú, alebo ich nevyužijú. Väčšinou kryje náklady na ubytovanie, odťahovú službu a príjazd servisného technika. Rozsah krytia samozrejme závisí už od konkrétnej poisťovne. Medzi najčastejšie chyby, na ktoré odborníci upozorňujú je výber poistenia na základe najnižšej ceny.