štvrtok 16. marca 2017

e-Schránka: Alternatívny autentifikátor pre zahraničných štatutárov
Nová vyhláška Ministerstva vnútra SR platná od 1. marca 2017 upravuje podmienky na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri SR, ktorej štatutárny orgán nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.  

Zahraniční štatutári môžu teraz disponovať s elektronickými schránkami prostredníctvom alternatívneho autentifikátora. Ten má formu karty s elektronickým čipom a šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom (BOK), vydáva sa bezodplatné a platí 3 roky. Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá nie je držiteľom úradného autentifikátora, t. j. nemôže jej byť vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom a s BOK (eID karta) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK a zároveň je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v Obchodnom registri SR alebo je vedúcim jej organizačnej zložky.

O vydanie sa žiada osobne na pracoviskách Policajného zboru (cudzinci bez pobytu na území SR na všetkých 12 oddeleniach cudzineckej polície a slovenskí občania bez pobytu na území SR na 9 oddeleniach dokladov Policajného zboru v krajských mestách).  Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, jeho dátum narodenia, štátnu príslušnosť, štát a adresu miesta pobytu, BOK (ktorý si žiadateľ ľubovoľne zvolí), obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri SR a podpis žiadateľa. Správnosť a hodnovernosť týchto údajov sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a verejnej listiny, z ktorej možno tieto údaje overiť. Ak sa tieto údaje nezhodujú s údajmi zapísanými v Obchodnom registri SR alebo v Registri právnických osôb SR alebo nie sú aktuálne, je potrebné vykonať najskôr opravu a až potom môže žiadateľ zadať BOK. Karta s elektronickým čipom sa následne doručí žiadateľovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti.

Zahraničný štatutár môže aj naďalej na disponovanie s elektronickou schránkou splnomocniť inú osobu, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu s čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo je držiteľom dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.