streda 15. marca 2017

SR: Dostupnejší osobný bankrot
Od 1. marca  platí novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Celým procesom osobného bankrotu prevedie dlžníka Centrum právnej pomoci (CPP) alebo advokát, ktorého mu CPP určí.

Účelom zmien v konkurznom zákone je dať druhú šancu tým, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať. Vďaka úprave si môžu vyriešiť svoju situáciu cez dostupnejšiu možnosť oddlženia. Nezáleží pritom, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti. Zbaviť sa dlhov môžu konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Konkurz spočíva v predaji majetku a uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku. V záujme ochrany dlžníkov pred úplnou stratou bývania zákon zavádza tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ide o sumu, ktorú si dlžník môže uchrániť a použiť ju na prechodné zabezpečenie bývania. Nepostihnuteľná hodnota obydlia bola stanovená nariadením vlády v objeme 10.000 EUR. Tieto peniaze budú uložené na osobitnom účte a mesačne môže byť dlžníkovi vyplácaných maximálne 250 EUR.
V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd.  

Nový mechanizmus oddlženia nijako neznižuje uspokojenie oprávnených nárokov veriteľov. Úprava počíta s pohľadávkami, ktoré aj pri osobnom bankrote budú musieť byť uspokojené v plnej výške: od trestných sankcií, cez výživné, ale aj zabezpečenú pohľadávku zo záložného práva.