štvrtok 16. marca 2017

EU: Obmedzenia pre toxickú ortuť
V utorok bola v Európskom parlamente prijatá nová legislatíva obmedzujúca použitie ortuti, látky ktorá má nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Návrh, ktorý bol už neformálne dohodnutý s Radou ministrov, si kladie za cieľ zosúladiť platné právne predpisy EÚ a Minamatský dohovor o ortuti.


Právny predpis nahradí nariadenie o zákaze vývozu ortuti z roku 2008, pričom obsiahne aj jeho ustanovenia. Taktiež obmedzí dovoz ortuti, zakáže jej použitie v remeselnej a drobnej ťažbe zlata a postupne ukončí  jej využitie vo výrobných procesoch. Cieľom legislatívy je tiež postupne ukončiť používanie ortuti v zubnom amalgáme do roku 2030 a obmedziť maximálnu povolenú lehotu na dočasné skladovanie odpadovej ortuti na päť rokov s možnosťou predĺženia o tri roky. Európska komisia bude mať tri roky na vytvorenie zoznamu kontaminovaných lokalít, na základe údajov poskytnutých členskými štátmi.

Minamatský dohovor o ortuti bol prijatý v roku 2013 s cieľom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami ortuti. Hoci použitie ortuti v posledných desaťročiach výrazne pokleslo, ortuť uvoľnená do ovzdušia, vody a pôdy zostáva naďalej vážnou hrozbou pre ľudské zdravie a životné prostredie. Akonáhle sa dostane do ovzdušia alebo vody, dokáže prekonať veľké vzdialenosti, a vzniká tak problém globálnej povahy.