pondelok 2. novembra 2020

EU: Centrálny elektronický priečinok

Európska komisia navrhla novú iniciatívu, ktorá orgánom zapojeným do colného konania uľahčí výmenu elektronických informácií. Informácie vyžadované pri dovoze alebo vývoze tovaru tak bude treba predložiť len raz. Takzvaný centrálny elektronický priečinok EÚ pre colníctvo má skvalitniť spoluprácu a koordináciu medzi jednotlivými orgánmi, aby sa zjednodušilo automatické overovanie necolných formalít, pokiaľ ide o vstup tovaru alebo výstup tovaru z Európskej únie (EÚ).

Colná únia každoročne uľahčí obchod s tovarom v hodnote presahujúcej 3,5 bilióna EUR. Efektívne colné konanie a kontroly sú nevyhnutnou podmienkou pre nerušený priebeh obchodu, ale aj pre ochranu občanov, podnikov a životného prostredia EÚ. Kríza spôsobená koronavírusom ukázala, aké dôležité je mať pružné, ale spoľahlivé colné postupy, ktoré v budúcnosti nadobudnú ešte väčší význam, keďže objem obchodu neustále narastá a objavujú sa nové výzvy súvisiace s digitalizáciou a elektronickým obchodom, napríklad nové formy podvodov. Súčasné formality vyžadované na vonkajších hraniciach EÚ si často vyžadujú účasť mnohých orgánov zodpovedných za rôzne oblasti politiky, napríklad za ochranu zdravia a bezpečnosti, životné prostredie, poľnohospodárstvo, rybárstvo, kultúrne dedičstvo a dohľad nad trhom, alebo za kontroly, či výrobok spĺňa všetky predpisy. Podniky tak musia predkladať informácie viacerým rôznym orgánom, pričom každý z nich má svoj vlastný portál a postupy. Pre obchodníkov je to ťažkopádne a časovo náročné a orgány majú menej možností zakročiť koordinovane v boji proti rizikám.

Ide o prvý krok na vytvorenie digitálneho rámca, ktorý prostredníctvom centrálneho elektronického priečinka skvalitní spoluprácu všetkých pohraničných orgánov. Centrálny elektronický priečinok umožní, aby podniky a obchodníci mohli poskytnúť údaje na jednom portáli v konkrétnom členskom štáte, čím sa zníži duplicita, potrebný čas aj náklady. Colné orgány a ostatné orgány potom budú môcť pracovať s týmito údajmi spoločne, takže colné konanie bude prebiehať plne koordinovane a na úrovni EÚ získame jasnejší prehľad o tom, aké tovary vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú. Ambiciózny projekt si vyžiada značné investície na úrovni EÚ ako aj na úrovni členských štátov, aby sa mohol v plnej miere realizovať zhruba v nasledujúcom desaťročí. Komisia bude podporovať členské štáty pri tejto príprave vždy, keď to bude možné, a to aj prostredníctvom financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.