štvrtok 5. novembra 2020

EU: Uznávanie odborných kvalifikácií

Európska komisia rozhodla o postúpení prípadu Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože nedodržiava predpisy Európskej únie (EÚ) o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 2013/55/EÚ, ako aj články 45 a 49 ZFEÚ). Tieto predpisy EÚ zjednodušujú uznávanie odborných kvalifikácií v krajinách EÚ, čo odborníkom uľahčuje poskytovanie služieb v celej Európe a zároveň zaručuje spoľahlivejšiu ochranu spotrebiteľov a občanov.

Napriek odôvodnenému stanovisku zaslanému v novembri 2019 Slovensko nenapravilo niekoľko problémov týkajúcich sa nedodržiavania predpisov. Konkrétne sa zistili problémy s nedodržiavaním predpisov, pokiaľ ide o usadenie (napr. kompenzačné opatrenia za podstatné rozdiely v odbornej príprave), dočasné poskytovanie služieb (napr. ťažkosti pri poskytovaní služieb v prípade odborníkov z členských štátov, ktoré neregulujú povolanie, predchádzajúca kontrola kvalifikácií nad rámec obmedzení povolených v smernici), koordináciu minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu a rozsahu činností (v prípade architektov, veterinárov, lekárov, zdravotných sestier, zubných lekárov, pôrodných asistentiek a lekárnikov).

V rámci predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 2013/55/EÚ) zaviedla EÚ moderný systém uznávania odborných kvalifikácií a praxe v celej únii. Presadzuje sa v ňom uznávanie odborných kvalifikácií v krajinách EÚ, čo odborníkom uľahčuje poskytovanie služieb v celej Európe a zároveň zaručuje spoľahlivejšiu ochranu spotrebiteľov a občanov. Smernica sa vo všeobecnosti vzťahuje na regulované povolania, ako sú inžinieri, účtovníci, zdravotné sestry, lekári, lekárnici či architekti. V smernici sa stanovujú predpisy o dočasnej mobilite, usadení v inej krajine EÚ, rôznych systémoch uznávania kvalifikácií, jazykových znalostí a profesijných akademických titulov. Predpisy dopĺňa európsky profesijný preukaz, t. j. elektronické osvedčenie, ktoré je od januára 2016 dostupné pre päť povolaní (zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, fyzioterapeutov, lekárnikov, realitných maklérov a horských vodcov). Členský štát, ktorý prijme odborníkov z iných krajín EÚ, zodpovedá za overenie ich kvalifikácie alebo spôsobilosti na výkon praxe, a pri odôvodnenej pochybnosti sa má obrátiť na členský štát, ktorý diplom vydal. Na uľahčenie a urýchlenie tejto výmeny informácií medzi členskými štátmi Komisia zriadila elektronický informačný systém o vnútornom trhu (IMI).