utorok 16. februára 2021

Výzva: Podpora chovateľov hospodárskych zvierat

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2021. Prostredníctvom týchto platieb budú podporení chovatelia dojčiacich kráv, oviec a kôz. Žiadatelia môžu o platbu požiadať do konca februára 2021.

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov v tých členských štátoch Európskej únie, ktorých úroveň priamych platieb je pod úrovňou 90 % priemeru EÚ, a ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a kozy nad 12 mesiacov. Chovatelia vybraných kategórií zvierat môžu predkladať žiadosti v termíne od 16. februára 2021 do 28. februára 2021. Žiadosti budú posudzované podľa podmienok ustanovených v Nariadení vlády SR č. 152/2013 Z. z.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2020 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“),  predvyplnené formuláre Identifikačného listu (ďalej len „IL“) na základe údajov z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Distribuované budú mailom a žiadatelia môžu predkladať žiadosti  v elektronickej forme prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy autorizované zaručeným elektronickým podpisom.