streda 12. januára 2022

Bankrot: V roku 2021 zbankrotovalo 8.641 Slovákov

V decembri 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 884 osobných bankrotov, čo v medziročnom porovnaní (788 dlžníkov, december 2020) predstavuje nárast o 12,18 percenta. V celom roku 2021 zbankrotovalo 8.641 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit 
Bureau (CRIF SK), počet osobných bankrotov v minulom roku bol v porovnaní s rokom 2020 s 11.249 osobnými bankrotmi o 23,18 percenta nižší. Počet osobných bankrotov tak medziročne klesol už druhý rok za sebou, v roku 2020 bol však pokles strmší - dosiahol až 30,42 percenta.

„Na takomto výraznom prepade počtu osobných bankrotov v roku 2020 sa podieľala zmena konkurznej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020, a ovplyvnila aj počty osobných bankrotov v roku 2021. Tá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu – a to, že exekúcia musí trvať aspoň jeden rok. Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia tzv. starých exekúcií. Predpokladáme, že nárast počtu osobných bankrotov vplyvom pandemickej situácie a legislatívnych zmien sa prejaví v roku 2022“, uviedla analytička Ing. Jana Marková. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2021 zbankrotovalo 58.062 obyvateľov Slovenskej republiky. Od roku 2006 do konca roka 2016 sa počty osobných bankrotov v jednotlivých mesiacoch počítali rádovo na desiatky, resp. stovky. Po legislatívnej úprave zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. marca 2017, ktorá zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb – dlžníkov, počet osobných bankrotov v roku 2017 vzrástol na 5.239,  čo je o 79,54 percenta viac, ako za celé obdobie 2006 – 2016. Zmena zákona sa však výraznejšie prejavila s odstupom času, ako je pri legislatívnych zmenách bežné, až v ďalších rokoch: kým v roku 2017 bolo v jednom mesiaci priemerne vyhlásených 437 osobných bankrotov, v roku 2018 ich bolo už 1.154 a v rekordnom roku 2019 až 1.347. Ďalšia legislatívna zmena zákona, platná od začiatku roka 2020, podmienky oddlženia sprísnila, čo sa prejavilo od apríla, a aj preto už v roku 2020 priemerný počet vyhlásených bankrotov v jednom mesiaci výrazne klesol pod tisíc – na 937.

V minulom roku v priemere mesačne zbankrotovalo 720 obyvateľov Slovenska. Z celkového počtu 8.641 osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v roku 2021, si oddlženie formou konkurzu zvolilo 8.562 dlžníkov (99,09 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 79 dlžníkov (0,91 %). V roku 2021 bolo 8 038 (93,02 %) osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 603 (6,98 %) zbankrotovaných dlžníkov predstavovali podnikajúce fyzické osoby. Zároveň v roku 2021 súdy vydali 9.081 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 89,23 percenta tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 10,77 percenta dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v roku 2021 ich pripadalo na mužov 5.360 a na ženy 3.281. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 0,91 percentuálneho bodu (62,03 percenta v roku 2021 vs. 61,12 percenta v roku 2020). Pomer žien v roku 2021 medziročne o 0,91 percentuálneho bodu klesol (37,97 percenta v roku 2021 vs. 38,88 percenta v roku 2020). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v roku 2021, malo 3,02 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v roku 2020 ich bolo 3,74 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,26 percenta dlžníčok (v roku 2020 ich bolo 3,45 percenta). Rovnako ako v roku 2020, aj v minulom rokou sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali spolu muži a ženy štyridsiatnici s podielom 30,02 percenta (30,84 percenta v roku 2020), za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 26,73 percenta (25,85 percenta v roku 2020). Medzi dlžníkmi, ktorí zbankrotovali v minulom roku, bol aj jeden dospelý tínedžer. V roku 2021 zbanrotovali aj sedemnásti osemdesiatnici, z nich viac ako dve tretiny predstavovali ženy. Je to jediná veková kategória s väčším počtom žien než mužov. V roku 2021 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom – 1.490 a v Banskobystrickom kraji – 1.379; najmenej v Bratislavskom – 727 a v Žilinskom kraji – 863. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Bratislavskom – o 40,89 percenta.