štvrtok 13. januára 2022

Novinka: Zmeny v predpisovaní liekov

Od roku 2022 platí legislatívna úprava zavádzajúca pri liekoch nulový limit spoluúčasti pre dôchodcov, tzv. zrušenie doplatkov za lieky. Koho a akým spôsobom sa táto novela dotkne? Lieky bez doplatku totiž nebude mať každý dôchodca. Zároveň sa po tridsiatich rokoch zásadne mení spôsob predpisovania liekov u lekárov špecialistov.

Slovenská lekárnická komora dodáva, že nie všetky lieky budú bez doplatku a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov. Zmena sa konkrétne dotkne:
  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • poberateľov invalidného dôchodku,
  • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,
  • invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, vktorom je nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,
  • pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.
Pri týchto pacientoch sa bude posudzovať aj výška ich príjmov. Informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa. Zoznam pacientov s nárokom na odpustenie doplatkov sú poisťovne povinné aktualizovať najmenej jedenkrát mesačne. Do posudzovaných príjmov sa započítava jednak príslušný dôchodok, ako aj ďalšie príjmy, či už zo zamestnania alebo podnikateľskej činnosti. Pokiaľ súčet všetkých týchto príjmov presiahne za štvrťrok sumu 180 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2020 bola priemerná mesačná mzda 1.133 €, takže nulové doplatky sa budú týkať dôchodcov s príjmom nižším než 2.039,40 € u za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti. „Limit spoluúčasti je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na účet. Napríklad pre dôchodcov s príjmom vyšším ako 679,80 € je to 30 €, pre deti do 6 rokov je to 0 € a pre menovaných dôchodcov s príjmom nižším ako 680 € mesačne je to takisto 0 €“, vysvetľuje Ondrej Sukeľ.

Rovnako ako doterajšie limity spoluúčasti, aj „odpustenie doplatku“ sa týka iba liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám. Taktiež sa nemení princíp, podľa ktorého sa pre „odpustenie“ doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má, alebo nemá lacnejšiu alternatívu. Ak liek s rovnakým zložením vyrábajú viacerí výrobcovia, započíta sa výška doplatku najlacnejšieho z nich napríklad liek s obsahom amlodipínu vyrábajú až ôsmi výrobcovia. Doplatky za 30-tabletové balenie sa pohybujú od 0,33 € do 2,69 €. Preto pacient, ktorý si vyberie liek s doplatkom 0,33 €, nezaplatí skutočne nič a teda bude mať tento liek bez doplatku, ale pacientovi, ktorý si vyberie liek s doplatkom 2,69 € sa doplatok zníži iba o 0,33 € - a teda doplatí 2,36 €. Je preto dôležité komunikovať s lekárnikom a informovať sa o možnostiach a dostupnosti liekov s čo najnižším doplatkom.

Od nového roka sa po tridsiatich rokoch bez akejkoľvek odbornej diskusie zásadne mení spôsob predpisovania liekov lekármi – špecialistami. Slovenská lekárnická komora preto upozorňuje, že od januára zaniká možnosť lekárov – špecialistov odporúčať predpisovanie lieku viazaného na konkrétnu špecializáciu všeobecným lekárom pacienta. Tieto lieky na základe novely Zákona č. 362/2011 Z.z. bude môcť predpisovať iba lekár – špecialista alebo vo výnimočných prípadoch po dobu maximálne dvoch mesiacov ním poverený lekár.