piatok 14. januára 2022

EU: Pomoc pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva vyjadriť sa k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva. Účelom revízie je zosúladiť súčasné pravidlá s aktuálnymi strategickými prioritami EÚ, najmä so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), spoločnou rybárskou politikou (SRP), ako aj s Európskou zelenou dohodou. Členské štáty a zainteresované inštitúcie sa môžu do konzultácie zapojiť do 13. marca 2022.

Konzultácia sa týka navrhovaných revízií rôznych súborov pravidiel: usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach z roku 2014, nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva (Agricultural Block Exemption Regulation – ABER), usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry, nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu (Fishery Block Exemption Regulation – FIBER) a nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu. Súčasné pravidlá si vyžadujú určité cielené revízie vrátane objasnenia niektorých pojmov, ďalšieho zefektívnenia a zjednodušenia, ako aj úprav s cieľom dôslednejšie odzrkadľovať vývoj na trhu a technologický vývoj a aktuálne strategické priority EÚ, okrem iného najmä Európsku zelenú dohodu, stratégiu Z farmy na stôl a stratégiu v oblasti biodiverzity. Upraviť pravidlá je navyše potrebné aj preto, aby členské štáty mohli rýchlo uzákoniť reformovanú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a nový Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF).

Komisia navrhuje niekoľko zmien:
  • Usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach. Komisia navrhuje považovať opatrenia členských štátov v rámci reformovanej SPP, vykonávané ako súčasť ich strategických plánov SPP, za opatrenia v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci, vďaka čomu bude možné vykonať potrebný postup schválenia štátnej pomoci rýchlo. V návrhu sa takisto zavádzajú nové kategórie pomoci, ktoré sa majú posudzovať a schvaľovať podľa usmernení, napr. pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb s cieľom chrániť zdravie rastlín, zvierat aj verejné zdravie. Navrhované revidované usmernenia navyše zabezpečujú viac stimulov na opatrenia v oblasti obhospodarovania lesov, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a klímu (tzv. lesnícko-environmentálne a klimatické služby), a to zvýšením maximálnej intenzity pomoci na 120 % oprávnených nákladov na služby týkajúce sa biodiverzity, klímy, vody alebo pôdy a režimy uhlíkového poľnohospodárstva.
  • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva. Komisia navrhuje zosúladiť intenzity pomoci v prípade opatrenia, na ktoré sa má vzťahovať nariadenie ABER, s intenzitami pomoci stanovenými v strategických plánoch SPP v rámci reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Zároveň navrhuje zaviesť nové kategórie opatrení pomoci, na ktoré sa má vzťahovať skupinová výnimka, napr. pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré vznikli v prípadoch, keď sa poľnohospodárska pôda nachádza v oblastiach sústavy Natura 2000.
  • Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry. Komisia navrhuje zaviesť nové kategórie pomoci, ktoré má posudzovať podľa príslušných usmernení, a to najmä pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb a pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat (pokiaľ sa na ne nevzťahuje skupinová výnimka). V návrhu usmernení sa takisto objasňujú a zjednodušujú pravidlá vo viacerých oblastiach, napríklad pravidlá týkajúce sa pomoci na obnovu rybárskej flotily v najvzdialenejších regiónoch. Cieľom je zvýšiť zrozumiteľnosť navrhovaných usmernení, čím sa uľahčí ich uplatňovanie a členské štáty získajú jasnejší prehľad, a to aj vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti.
  • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu. Komisia navrhuje vyňať nové kategórie opatrení pomoci z povinnosti notifikovať pomoc Európskej komisii a získať jej schválenie, a to najmä pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na náhradu škôd spôsobených určitými nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
  • Nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu. Komisia navrhuje aktualizáciu maximálnych kumulatívnych výšok pomoci de minimis, ktoré možno poskytnúť členskému štátu na základe novších sektorových údajov.
Okrem konzultácie sa o návrhu revidovaného znenia nariadení ABER a FIBER a revidovaného nariadenia o pomoci de minimis v sektore rybolovu bude diskutovať aj na dvoch stretnutiach medzi Európskou komisiou a členskými štátmi. Prvé sa uskutoční ku koncu konzultačného obdobia a druhé po revízii návrhov na základe príspevkov získaných počas verejnej konzultácie. O návrhu usmernení sa bude diskutovať aj na multilaterálnom stretnutí s členskými štátmi ku koncu konzultačného obdobia. Tým sa zabezpečí, že členské štáty aj ostatné zainteresované strany budú mať dostatok príležitostí vyjadriť sa k predloženým návrhom komisie. Prijatie revidovaných pravidiel je naplánované na koniec roka 2022.