utorok 11. januára 2022

EU: Podpora duševného vlastníctva

Európska únia potrebuje zvýšiť odolnosť svojich malých a stredne veľkých spoločností (MSP), aby im umožnila vyrovnať sa so súčasnými výzvami spôsobenými krízou COVID-19 a pomohla pri prechode na zelené a digitálne technológie. Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spustili nový fond EÚ pre MSP so sídlom v EÚ so zámerom pomôcť chrániť ich práva duševného vlastníctva. Ide o druhý fond EÚ pre malé a stredné podniky zameraný na podporu malých a stredných podnikov pri obnove COVID-19, zelenej a digitálnej transformácii počas nasledujúcich troch rokov (2022 – 2024).

Fond EÚ pre MSP s rozpočtom vo výške 47 miliónov eur ponúkne nasledujúcu pomoc:
  • uhradí 90 % poplatkov účtovaných členskými štátmi za služby IP Scan na posúdenie potrieb duševného vlastníctva žiadajúceho MSP, pričom sa zohľadňuje inovačný potenciál jeho nehmotného majetku;
  • preplatí 75 % poplatkov účtovaných úradmi duševného vlastníctva (vrátane národných úradov duševného vlastníctva, Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Úradu duševného vlastníctva Beneluxu) za registráciu ochrannej známky a dizajnu;
  • preplatí 50 % poplatkov účtovaných Svetovou organizáciou duševného vlastníctva za získanie ochrany medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu;
  • preplatí 50 % poplatkov účtovaných národnými patentovými úradmi za registráciu patentov v roku 2022;
  • od roku 2023 by sa mohli pokryť ďalšie služby, napr. čiastočná úhrada nákladov na rešerš patentového stavu techniky, na prihlášku patentu; súkromné ​​poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva účtované právnikmi v oblasti duševného vlastníctva (na registráciu patentov, licenčné zmluvy, oceňovanie duševného vlastníctva, náklady na alternatívne riešenie sporov atď.).
EUIPO bude spravovať fond pre MSP prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. Prvá výzva je už na webovej stránke úradu spustená. S cieľom zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s potenciálnymi príjemcami ako aj zabezpečiť efektívne riadenie bude podávanie žiadostí o granty otvorené počas obdobia 2022 – 2024. Žiadosti budú preskúmané a hodnotené na základe kritéria „prvý dnu, prvý von“. Malé a stredné podniky bez skúseností v oblasti duševného vlastníctva sa vyzývajú, aby najskôr požiadali o službu IP Scan a až následne o ďalšie služby.