streda 12. januára 2022

EU: Klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie

V rámci Konferencie o budúcnosti Európy sa vo Varšave 7. - 9. januára sa zišlo 200 Európanov na poslednom, treťom stretnutí európskych diskusných panelov občanov venovaných klimatickým zmenám, životnému prostrediu a zdraviu. S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa niektorí účastníci panelu zúčastnili on-line formou.

Panelisti viedli diskusie okolo piatich hlavných oblastí: lepšie spôsoby života, ochrana životného prostredia a nášho zdravia, zmena pohľadu na hospodárstvo / ekonomiku, zmiernenie znečistenia, investície do nových technológií, starostlivosť o všetkých. Účastníci hlasovali o 64 odporúčaniach, z toho 51 bolo prijatých, zatiaľ čo 13 odporúčaní nedosiahlo potrebnú podporu (70 % účastníkov). Privítali možnosť navrhnúť konkrétne časti politiky.

Udržateľnejší spôsob života: Diskutujúci odporúčajú zavedenie podpory z EÚ pre organické poľnohospodárstvo a tiež tzv. vertikálne poľnohospodárstvo, kde sú plodiny pestované vo vrstvách. EÚ by tiež mala zaviesť minimálne štandardy pre kvalitu potravín v školských jedálňach a téma produkcie jedla by mala byť súčasťou školských osnov. Ďalším odporúčaním je smernica EÚ pre urbánny rozvoj s cieľom zabezpečiť zelenšie mestá; panelisti tiež požadujú viac podpory pre cyklistov a investície do nových cyklotrás.

Ochrana životného prostredia a nášho zdravia: Obyvatelia navrhujú jednotný označovací systém pre ekologickú stopu výrobkov zakúpených v EÚ a tiež štítky s označením využitia hormónov pri produkcii jedla. Tiež sa dožadujú vyššieho daňového zaťaženia nezdravých produktov za účelom zníženia ich spotreby a celoeurópskeho systému označenia pre zdravé potraviny. Diskutujúci navrhli drastické zníženie použitia chemických pesticídov a hnojív. Na ochranu biodiverzity by chceli dosiahnuť rozšírenie chránených oblastí a tiež masívne zalesňovanie. Tiež sa zasadzujú za postupné znižovanie intenzívneho chovu zvierat.

Zmena pohľadu na hospodárstvo / ekonomiku: Účastníci navrhujú, aby EÚ zvýšila dĺžku záruky pre produkty, stanovila maximálne ceny za vymeniteľné súčasti a tak podporila dlhšie používanie výrobkov. Tiež by mali byť vyžadované prísnejšie ekologické štandardy vo výrobe, čo by malo byť aplikovateľné aj na dovážané výrobky a tiež by mali byť zavedené pravidlá na zníženie propagácie výrobkov, ktoré poškodzujú životné prostredie.

Zmiernenie znečistenia, investície do nových technológií: Diskutujúci chcú zavedenie povinných CO2 filtrov, najmä pre uhoľné elektrárne. Navrhujú postihovanie znečisťovateľov zavedením pokút a znižovaním dovezeného tovaru, ktorý nespĺňa európske ekologické kritériá. EÚ by podľa diskutujúcich mala tiež podporiť členské krajiny v zlepšovaní prepojenia odľahlých oblastí poskytovaním dostupnej hromadnej prepravy, zvyšovaním povedomia o elektromobilite a investovaním do technológií, ktoré neznečisťujú životné prostredie.

Starostlivosť o všetkých: Občania navrhujú zmenu zakladajúcich zmlúv tak, aby mohla byť EÚ aktívnejšia v oblasti zdravia. Zdravotná starostlivosť by mala mať naprieč EÚ rovnakú kvalitu a byť cenovo dostupná, diskutujúci navrhujú vytvorenie spoločnej obstarávacej agentúry, ktorá by mohla vyjednávať lepšie ceny liekov pre všetky členské krajiny. Hygienické potreby pre ženy by nemali byť považované za luxusný tovar a nemali by byť zdaňované. Na zvýšenie povedomia o zdraví, by mali členské krajiny zahrnúť starostlivosť o mentálne zdravie a sexuálnu výchovu do školských osnov.

Zástupcovia panelu budú prezentovať svoje návrhy počas plenárneho zasadnutia konferencie 21. - 22. januára 2022 v Štrasburgu. Plenárneho zasadnutia sa zúčastnia zástupcovia EÚ inštitúcií, národných parlamentov, občianskej spoločnosti a obyvateľov. Finálny výsledok konferencie bude prezentovaný v správe predsedníctvu Parlamentu, Rady a Komisie, ktorí sa zaviazali vziať ich do úvahy pri ďalšej práci inštitúcií. Zostávajúce európske diskusné panely občanov tiež sfinalizujú svoje odporúčania v blízkej budúcnosti.