utorok 10. mája 2022

EU: Konzultácia o fúziách

Európska komisia začala verejnú konzultáciu, v ktorej vyzvala všetky zainteresované strany, aby do  3. júna 2022 predložili pripomienky k návrhu revidovaného vykonávacieho nariadenia o fúziách a k oznámeniu o zjednodušenom postupe.

V auguste 2016 začal proces dôkladného preskúmania procesných a jurisdikčných pravidiel týkajúcich sa fúzií. Cieľom je zamerať sa na komisný postup preskúmania fúzií v prípadoch, v ktorých je nepravdepodobné, že by vyvolali obavy z narušenia hospodárskej súťaže, a ktoré sa riešia v rámci zjednodušeného postupu. Zámerom je takisto zjednodušiť tento postup preskúmania fúzií a sústrediť zdroje na tie najzložitejšie a najrelevantnejšie prípady. Uvedený proces zahŕňal hodnotenie procesných a jurisdikčných aspektov pravidiel kontroly fúzií v Európskej únii a verejnú konzultáciu o úvodnom posúdení vplyvu.

Navrhované zmeny - ciele:
  • rozšíriť a objasniť kategórie prípadov, ktoré možno riešiť v rámci zjednodušeného postupu,
  • zaviesť prepracované záruky, aby sa zjednodušený postup neuplatňoval na prípady, ktoré si zaslúžia podrobnejšie preskúmanie,
  • zabezpečiť účinný a primeraný zber informácií vďaka zavedeniu nového tlačiva na oznamovanie zjednodušených prípadov vo formáte zaškrtávania políčok,
  • zefektívniť preskúmanie nezjednodušených prípadov, a to obmedzením a objasnením požiadaviek na informácie,
  • zaviesť elektronické oznámenia a poskytnúť dotknutým stranám možnosť predložiť určité dokumenty elektronicky.