utorok 10. mája 2022

Výzva: Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov

Na zlepšenie digitálnych zručností zdravotne znevýhodnených občanov je určených 3 milióny eur  v rámci novej dopytovej výzvy Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny - prioritná os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Na jeden projekt je možné získať od 50.000 do 200.000 eur.

Výzva je určená pre znevýhodnené skupiny s dôrazom na zdravotne znevýhodnených občanov. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, združenia, ale aj Slovenský Červený kríž.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 27. júna 2022.

Žiadať je možné o podporu na vzdelávanie lektorov, inštruktorov, metodikov či asistentov, ktorí vzdelávajú zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov, aby vo väčšej miere mohli využívať softvérové nástroje a aplikácie. Treťou oprávnenou aktivitou je nákup hardvérových a softvérových zariadení, akými sú napríklad aj zariadenia na tlmočenie alebo pomôcky na asistovanú podporu.