štvrtok 12. mája 2022

EU: Lepší internet pre deti

Za posledných desať rokov sa digitálne technológie a spôsob, akým ich deti používajú, dramaticky zmenili. Väčšina detí používa smartfóny denne a takmer dvakrát viac než pred desiatimi rokmi. Navyše ich začínajú používať v oveľa mladšom veku. Moderné zariadenia im prinášajú rôzne príležitosti a výhody, nie sú však bez rizík. Nová Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti sa zameriava na prístupný, vekovo primeraný a informatívny on-line obsah a služby, ktoré by mali byť v najlepšom záujme detí.

Stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti je digitálnou zložkou komplexnej stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa, ktorú odráža digitálnu zásadu „Deti a mladí ľudia by mali byť v on-line prostredí chránení a ich postavenie by sa malo posilniť“. Prijatá bola spolu s návrhom novej legislatívy EÚ na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním. Stratégia okrem toho nadväzuje na nedávnu medzníkovú predbežnú politickú dohodu o akte o digitálnych službách, ktorý obsahuje nové záruky na ochranu maloletých a zakazuje on-line platformám zobrazovať cielenú reklamu pre maloletých založenú na profilovaní.

V novej Európskej stratégii vytvárania lepšieho internetu pre deti sa stanovuje vízia digitálneho desaťročia pre deti a mládež založená na troch kľúčových pilieroch:
1. Bezpečná digitálna skúsenosť na ochranu detí pred škodlivým a nezákonným obsahom on-line, správaním a rizikami a na zlepšenie ich pohody prostredníctvom bezpečného digitálneho prostredia primeraného veku. Aby sa digitálny svet stal bezpečným miestom pre deti a mladých ľudí, Európska komisia uľahčí vytvorenie kódexu EÚ pre koncepciu primeranú veku a do roku 2024 si vyžiada európsku normu na overovanie veku on-line. Do roku 2023 takisto preskúma, ako využiť plánovanú európsku peňaženku s digitálnou identitou na overovanie veku, podporí rýchle nahlasovanie nezákonného a škodlivého obsahu a zabezpečí jednotné harmonizované číslo „116 111“ na poskytovanie pomoci obetiam kybernetického šikanovania.
2. Posilnenie postavenia v digitálnej oblasti, aby deti získali potrebné zručnosti a kompetencie a mohli prijímať informované rozhodnutia a vyjadrovať sa v online prostredí bezpečne a zodpovedne. S cieľom podporiť posilnenie postavenia detí v digitálnom prostredí Európska komisia zorganizuje kampane v oblasti mediálnej gramotnosti pre deti, učiteľov a rodičov prostredníctvom siete centier pre bezpečnejší internet, ktorá je základom stratégie. Poskytne aj učebné moduly pre učiteľov prostredníctvom portálu betterinternetforkids.eu. Sieť centier pre bezpečnejší internet v členských štátoch, ktorá je aktívna na celoštátnej aj miestnej úrovni, posilní podporu detí v zraniteľnom postavení a pomôže preklenúť digitálnu priepasť v oblasti zručností.
3. Aktívna účasť, rešpektovanie detí tým, že v digitálnom prostredí dostanú slovo a uskutoční sa viac činností vedených deťmi na podporu inovatívnych a tvorivých bezpečných digitálnych skúseností. S cieľom zvýšiť účasť detí v digitálnom prostredí bude Európska komisia napríklad podporovať, aby skúsenejšie deti učili ostatné deti o príležitostiach aj rizikách v on-line prostredí, a každé dva roky bude organizovať hodnotenie stratégie pod vedením detí.