štvrtok 12. mája 2022

SR: Povinná recyklácia stavebného odpadu

Novela zákona o odpadoch zavádza na Slovensku selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude totiž najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Reforma stavebného odpadu sa týka priemyselných odpadov a veľkých stavieb, veľkých developerských firiem, rekonštrukcie ciest, či chodníkov. 

V zmysle novej právnej úpravy sa bude vyžadovať, aby sa recyklovalo najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Selektívna demolácia zníži náklady na odstránenie stavebných odpadov desaťnásobne oproti nákladom súvisiacich s uložením odpadu na skládku. Reforma nezasahuje do drobného stavebného odpadu, ktorý patrí pod komunálny odpad a na zberný dvor. Bežného človeka, ktorý si rekonštruuje kuchyňu, kúpeľňu, alebo izbu, sa novela zákona o odpadoch nedotkne. Za drobný stavebný odpad buď zaplatí za konkrétne množstvo vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo je tento poplatok už súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. Každá samospráva si podrobnosti upravuje vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení.

Ďalšou povinnosťou, ktorá vyplýva z návrhu novely zákona o odpadoch, je zriadenie miesta na triedenie stavebného odpadu a následná povinná systematická kontrola. Spoločnosti, ktoré vykonávajú selektívnu demoláciu, musia zabezpečiť špeciálne kontajnery na jednotlivé typy odpadov priamo na stavbe, následne aj odvoz vytriedených zložiek odpadu zo stavby. Tieto materiály sa môžu opätovne využiť na ďalšie spracovanie. Taktiež sa zavádza povinnosť ohlásiť začiatok a ukončenie demolačných prác. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov.