pondelok 9. mája 2022

EU: Prvé projekty Nového európskeho Bauhausu

V rámci výzvy na podporu vlajkových demonštračných projektov Nového európskeho Bauhausu vo výške 25 miliónov eur bolo vybraných päť projektov a s vybranými príjemcami sa momentálne rokuje o dohodách o grante. Pomôžu vytvoriť udržateľnejšie, inkluzívnejšie a krajšie priestory po celej Európskej únii a zapojiť občanov do zelenej transformácie na miestnej úrovni.

Každý z piatich vybraných projektov získa finančnú podporu vo výške približne 5 miliónov eur. Realizovať sa budú v 11 členských krajinách (Belgicko, Česko, Nemecko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Slovinsko a Portugalsko), ako aj v Nórsku a Turecku. Venovať sa budú témam ako obnova budov, obehovosť, umenie, kultúrne dedičstvo, vzdelávanie, inteligentné mestá či obnova miest a vidieka:
  • CULTUURCAMPUS (udržateľné centrum umenia, výskumu, vzdelávania a komunity ako katalyzátora): spájaním vzdelávania, výskumu, politiky a kultúry a zohľadnením reálnych skúseností obyvateľov sa projekt zameriava na transformáciu znevýhodnenej mestskej oblasti Rotterdam – juh (NL). Cultuurcampus bude sídliť v historickej budove a bude pôsobiť ako centrum pre rôzne skupiny a činnosti.
  • NEB-STAR (Nový európsky Bauhaus STAvangeR): bude demonštrovať, ako možno zásady a hodnoty európskeho Bauhausu zaradiť do plánov územnej transformácie v Stavangeri (NO), Prahe (CZ) a Utrechte (NL). Projekt bude riešiť štyri symbolické výzvy spojené s klimaticky neutrálnymi mestami, pričom vo všetkých sa zohľadnia miestne potreby a obavy formou kreatívnej spolupráce s obyvateľmi a so zainteresovanými stranami.
  • NEBhourhoods: v rámci tohto projektu sa bude mestská časť Mníchova Neuperlach (DE) pripravovať na budúcnosť predstavenú v Európskej zelenej dohode, a to v súvislosti so zastavaným prostredím, s obehovosťou, mobilitou, energetikou, potravinami a so zdravím. Projekt bude stavať na silných stránkach tejto lokality – silného zmyslu pre komunitu, rozsiahlych zelených plôch, rozsiahlych obytných plôch, aj keď potrebujú renováciu – a bude riešiť jej slabé stránky – nezamestnanosť, ktorá je vyššia než priemer, a úroveň vzdelania, ktorá je nižšia než priemer.
  • DESIRE (z angl. Designing the Irresistible Circular Society): cieľom je riešiť hlavné výzvy, s ktorými sa musia vysporiadať spoločnosti a mestá: zmena klímy, strata biodiverzity a dostupnosť zdrojov. Na základe troch hlavných tém inkluzívnosti, obehovosti a zosúladenia miest s prírodou sa v rámci projektu využije umenie, architektúra a dizajn na to, aby sa preskúmali alternatívne spôsoby transformácie území v rôznych európskych mestách (DK, NL, SI, IT, LV).
  • EHHUR (z angl. EYES HEARTS HANDS Urban Revolution): projekt podporuje mestá a zraniteľné obyvateľstvo pri transformácii ich zastavaného prostredia. Pokrýva sedem rôznych lokalít v EÚ a pridružených krajinách (DK, EL, BE, PT, TR, HR, IT) a pokúsi sa riešiť sociálno-ekonomické a kultúrne výzvy, napríklad sociálnu segregáciu, energetickú chudobu či degradáciu historických centier miest, z ktorých odišli obyvatelia.
Na podporu projektov v rámci Nového európskeho Bauhausu poslúži ďalší projekt, koordinačné a podporné opatrenie CRAFT (z angl. CReating Actionable FuTures), ktoré poskytne financie vo výške 2 milióny eur. Bude testovať kolaboratívne miestne modely transformácie Nového európskeho Bauhausu v troch mestách určených ako „experimentálne“ (Amsterdam, Bologna a Praha) a vypracuje pokyny pre 100 miest vybraných v rámci misie EÚ zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest.