piatok 13. mája 2022

EU: Proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Len v roku 2021 bolo celosvetovo nahlásených 85 miliónov fotiek a videí znázorňujúcich sexuálne zneužívanie detí, ale mnohé ďalšie však nahlásené neboli. Sexuálne zneužívanie detí sa nebezpečne šíri. Pandémia COVID-19 tento problém ešte zhoršila: nadácia Internet Watch zaznamenala v roku 2021 medziročný nárast hlásení o potvrdenom sexuálnom zneužívaní detí o 64 %. Súčasný systém, založený na dobrovoľnom odhaľovaní a nahlasovaní zneužívania platformami, sa ukázal ako nedostatočný na to, aby deti primerane chránil. Až 95 % všetkých hlásení o sexuálnom zneužívaní detí v roku 2020 podala tá istá spoločnosť, a to napriek jasným dôkazom, že problém sa netýka len jedinej platformy.

Ak chceme účinne znemožniť, aby mohli byť prostredníctvom on-line služieb sexuálne zneužívané deti, potrebujeme jasné pravidlá s pevnými podmienkami a zárukami. Podľa nových navrhovaných pravidiel Európskej únie budú poskytovatelia musieť v rámci svojich služieb povinne odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Budú musieť posudzovať a zmierňovať riziko zneužitia ich služieb a prijať opatrenia primerané tomuto riziku vrátane pevných podmienok a záruk. Na uľahčenie úsilia poskytovateľov služieb vznikne nové nezávislé európske centrum boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí (ďalej len „centrum EÚ“), ktoré bude sústreďovať odborné znalosti, poskytovať spoľahlivé informácie o identifikovaných materiáloch, prijímať a analyzovať hlásenia poskytovateľov s cieľom nájsť mylné hlásenia a zabrániť, aby sa tieto dostali k orgánom činným v trestnom konaní, urýchlene preposielať pravdivé hlásenia orgánom činným v trestnom konaní a poskytovať podporu obetiam.

Nové pravidlá pomôžu zachrániť deti pred ďalším zneužívaním, zabrániť opätovnému výskytu materiálu on-line a odovzdať páchateľov spravodlivosti. Tieto pravidlá budú zahŕňať:
 • povinné posudzovanie rizika a opatrenia na zmiernenie rizika: Poskytovatelia hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb budú musieť posudzovať riziko zneužitia ich služieb na šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo na zvádzanie detí na účely sexuálneho zneužívania, tzv. grooming. Poskytovatelia budú musieť navrhnúť aj opatrenia na zmiernenie rizika.
 • povinnosti cieleného odhaľovania na základe príkazu na odhalenie: Členské štáty budú musieť určiť vnútroštátne orgány, ktoré budú zodpovedať za kontrolu posúdenia rizika. Ak takéto orgány rozhodnú, že ešte stále je tam značné riziko, môžu požiadať súd alebo nezávislý vnútroštátny orgán o vydanie príkazu na odhalenie už známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo groomingu. Príkazy na odhalenie sú dočasné a zameriavajú sa na konkrétny druh obsahu v rámci konkrétnej služby.
 • pevné záruky pri odhaľovaní: Spoločnosti, ktoré dostali príkaz na odhalenie, budú môcť odhaliť obsah len pomocou ukazovateľov sexuálneho zneužívania detí overených a poskytnutých centrom EÚ. Detekčné technológie sa musia používať len na účely odhaľovania sexuálneho zneužívania detí. Poskytovatelia budú musieť zaviesť technológie, ktoré najmenej zasahujú do súkromia v súlade s najnovším vývojom v tomto odvetví a ktoré v maximálnej možnej miere obmedzia výskyt mylne pozitívnych výsledkov.
 • jasné oznamovacie povinnosti: Poskytovatelia, ktorí odhalili sexuálne zneužívanie detí online, ho budú musieť nahlásiť centru EÚ.
 • účinné odstraňovanie obsahu: Ak materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí nie je rýchlo odstránený, vnútroštátne orgány môžu na to vydať príkaz. Od poskytovateľov prístupu na internet sa bude takisto vyžadovať, aby znemožnili prístup k fotkám a videám, ktoré nemožno odstrániť napr. preto, že sú umiestnené mimo EÚ v nespolupracujúcich jurisdikciách.
 • obmedzenie vystavenia groomingu: V pravidlách sa vyžaduje, aby obchody s aplikáciami zabezpečili, že si deti nebudú môcť sťahovať aplikácie, ktoré ich môžu vystaviť vysokému riziku zvádzania.
 • spoľahlivé mechanizmy dohľadu a súdne prostriedky nápravy: Príkazy na odhalenie budú vydávať nezávislé vnútroštátne orgány. S cieľom minimalizovať riziko mylného odhalenia a nahlásenia bude centrum EÚ preverovať hlásenia poskytovateľov o možnom sexuálnom zneužívaní detí on-line a až potom ich poskytne orgánom činným v trestnom konaní a Europolu. Poskytovatelia aj používatelia budú mať právo podať proti akémukoľvek opatreniu, ktoré sa ich týka, žalobu na súde.
Nové centrum EÚ bude podporovať:
 • poskytovateľov on-line služieb, najmä pri plnení ich nových povinností, ako je posudzovanie rizík, odhaľovanie, nahlasovanie, odstraňovanie obsahu so sexuálnym zneužívaním detí on-line a znemožňovanie prístupu k nemu: na tento účel im bude poskytovať ukazovatele na odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí a prijímať od spoločností hlásenia;
 • vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní a Europol: bude preverovať hlásenia spoločností, aby nedošlo k omylu, a rýchlo ich postúpi orgánom činným v trestnom konaní. Pomôže to zachrániť deti pred zneužívaním a odovzdať páchateľov spravodlivosti.
 • členské štáty: bude slúžiť ako vedomostné centrum najlepších postupov v oblasti prevencie a pomoci obetiam a presadzovať prístup založený na dôkazoch.
 • obete: bude im pomáhať s odstraňovaním materiálov, ktoré obsahujú ich zneužívanie.
Zároveň Európska komisia predložila aj Európsku stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti.