streda 4. mája 2022

EU: Zneužívanie súdne konania

Zneužívajúce súdne konania proti verejnej účasti, známe ako SLAPP, sú osobitnou formou obťažovania, ktoré sa používa predovšetkým proti novinárom a obhajcom ľudských práv s cieľom brániť im vyjadrovať sa k otázkam verejného záujmu alebo ich za túto činnosť postihovať. Európska komisia pripravila smernicu umožňujúcu sudcom rýchlo zamietnuť zjavne neopodstatnené žaloby proti novinárom a obhajcom ľudských práv. Stanovuje sa v nej aj niekoľko procesných záruk a opravných prostriedkov, napríklad náhrada škody či odrádzajúce sankcie za začatie zneužívajúcich súdnych konaní.

Navrhovaná smernica poskytuje nástroje na boj proti zjavne nepodloženým alebo zneužívajúcim súdnym konaniam súdom a tým, proti ktorým sú takéto zneužívajúce konania vedené. Navrhované záruky sa budú uplatňovať v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami. Očakáva sa, že záruky budú prínosom najmä pre novinárov a osoby alebo organizácie zapojené do ochrany základných práv a rôznych ďalších práv, napríklad environmentálnych a klimatických práv, práv žien, práv LGBTIQ osôb, práv osôb s menšinovým rasovým alebo etnickým pôvodom, pracovných práv alebo náboženských slobôd, ale budú sa vzťahovať na všetky osoby zapojené do verejnej účasti týkajúcej sa vecí verejného záujmu. Návrh obsahuje tieto hlavné prvky:
  • predčasné zamietnutie zjavne neodôvodnených súdnych konaní – súdy budú môcť včas prijať rozhodnutie o zamietnutí konania, ak je prípad zjavne neopodstatnený. V takejto situácii nesie dôkazné bremeno žalobca, ktorý musí preukázať, že prípad nie je zjavne neopodstatnený;
  • trovy konania – ak bude žaloba zamietnutá ako nepatričná, všetky trovy konania vrátane nákladov na advokáta žalovaného ponesie žalobca;
  • náhrada škody – subjekt, proti ktorému je vedené zneužívajúce súdne konanie, bude mať právo požadovať a získať úplnú náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy;
  • odrádzajúce sankcie – s cieľom zabrániť tomu, aby žalobcovia začínali zneužívajúce súdne konania, budú môcť súdy budú ukladať odrádzajúce sankcie tým, ktorí takéto prípady súdu predložia;
  • ochrana pred rozsudkami tretích krajín – členské štáty by mali odmietnuť uznanie rozsudku pochádzajúceho z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, proti osobe s bydliskom na území niektorého z členských štátov, ak by sa takéto konanie podľa práva daného členského štátu považovalo za zjavne neopodstatnené alebo zneužívajúce. Subjekt, proti ktorému bolo takéto konanie vedené, bude môcť požiadať aj o náhradu škody a nákladov v členskom štáte, v ktorom má bydlisko.
Zároveň bolo prijaté aj odporúčanie komisie, ktoré dopĺňa uvedenú smernicu a nabáda členské štáty postarať sa o to, aby:
  • vnútroštátne právne rámce poskytovali potrebné záruky, podobné opatreniam na úrovni EÚ, na riešenie vnútroštátnych prípadov neopodstatnených súdnych konaní proti verejnej účasti. Patrí k nim aj zabezpečenie procesných záruk predčasného zamietnutia zjavne neopodstatnených súdnych konaní. Členské štáty by zároveň museli zabezpečiť, aby ich pravidlá týkajúce sa ohovárania, ktoré patrí k najbežnejším dôvodom začatia zneužívajúcich súdnych konaní, nemali neopodstatnený vplyv na slobodu prejavu, existenciu otvoreného, slobodného a pluralitného mediálneho prostredia a na účasť verejnosti;
  • odborníkom v oblasti práva a subjektom, voči ktorým by mohli byť takéto konania podané, bola k dispozícii odborná príprava na zlepšenie ich znalostí a zručností, aby mohli takéto súdne konania účinne riešiť. Do úsilia o zabezpečenie koordinácie a šírenia informácií vo všetkých členských štátoch bude zapojené aj Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN);
  • boli organizované kampane na zvyšovanie povedomia a informačné kampane, vďaka ktorým budú môcť novinári a obhajcovia ľudských práv rozpoznať, kedy čelia neopodstatneným súdnym konaniam proti verejnej účasti;
  • mali subjekty, voči ktorým by mohli byť takéto konania podané, prístup k individuálnej a nezávislej podpore, napríklad od právnických firiem, ktoré obhajujú subjekty takýchto zneužívajúcich súdnych konaní proti verejnej účasti pro bono;
  • boli súhrnné údaje zozbierané na vnútroštátnej úrovni o zjavne neopodstatnených alebo zneužívajúcich súdnych konaniach proti účasti verejnosti každoročne oznamované Európskej komisii, a to počnúc rokom 2023.